woensdag 18 oktober 2017

'Ons pensioensysteem hervormen is een zwaar beroep op zich' - Trends.be

We hebben tot nog toe weinig bereidheid bij onze gesprekspartners gevoeld om echt het brede debat over de pensioenhervorming aan te gaan. Dat zegt Bart Buysse, directeur-generaal van werkgeversorganisatie VBO. De sociale partners hebben vorige week binnen het Nationaal Pensioencomité een verdeeld advies uitgebracht over het dossier van de zware beroepen. De basisfilosofie van het VBO in die gesprekken was eenvoudig: om de transparantie en financiële leefbaarheid van onze pensioenen te waarborgen, moeten we eerst een pensioensysteem met punten uitwerken dat uitgaat van een referentieloopbaan van 45 jaar. Vervolgens bepalen we zo nodig correcties, bijvoorbeeld voor zware beroepen. Ons doel? Een houdbaar en toekomstgericht pensioensysteem uitwerken dat onze publieke financiën niet ondermijnt en dat ook solidair is met de toekomstige generaties. 'Ons pensioensysteem hervormen is een zwaar beroep op zich' - Beleid - Trends.be

“Je legerdienst kan je pensioen doen dalen” - Het Belang van Limburg

Volgens ACV Limburg kan je legerdienst in bepaalde gevallen een deuk in je pensioen slaan. “Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft nog maar pas geregeld dat de legerdienst voor bijna iedereen meetelt in de pensioenopbouw”, zegt Roland Valkeneers (ACV Limburg). “Maar dat heeft geen zin voor wie voor zijn 20ste begon te werken en aan het einde van zijn carrière werkloos of met brugpensioen is. Integendeel, die is beter af als hij zijn legerdienst niet meerekent.”

“Je legerdienst kan je pensioen doen dalen” - Het Belang van Limburg

Ruim 30.000 gepensioneerden verdienen centje bij | HLN

In 2015 hebben ruim 30.000 gepensioneerden gemiddeld 7.500 euro bijverdiend boven op hun pensioen. Dat blijkt uit cijfers van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), waarover Sudpresse vandaag bericht. Sinds 2015 staat het gepensioneerden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, vrij om onbeperkt bij te verdienen. In 2015, het enige jaar waarvoor al statistieken beschikbaar zijn, gaven 30.192 gepensioneerden ouder dan 65 jaar bijkomende inkomsten uit werk aan. Gemiddeld verdienden ze op een jaar 7.513 euro extra.

Ruim 30.000 gepensioneerden verdienen centje bij | Geld | HLN

Groepsverzekering of IPT optimaliseren: stort uw inhaalbijdrage nog in 2017 - Vanbreda Risk & Benefits

Bedrijfsleiders met een IPT of Individuele Pensioentoezegging, een zogenaamde groepsverzekering voor zelfstandigen, hebben er alle baat bij om nog in 2017 hun inhaalbijdrage te storten. Door de backservice vóór 31 december over te maken, geniet de vennootschap van een groter belastingvoordeel én bouwt de bedrijfsleider bovendien een hoger aanvullend pensioen op.

Groepsverzekering of IPT optimaliseren: stort uw inhaalbijdrage nog in 2017 - Vanbreda Risk & Benefits

dinsdag 17 oktober 2017

Blockchain is goed voor uw aanvullend pensioen | De Tijd

Twee Nederlandse pensioenbeheerders heb
ben een administratief systeem ontwikkeld op basis van blockchain. Dat kan tot lagere kosten en dus iets meer pensioen leiden. Gemiddeld 80 euro per jaar. Zoveel betalen Nederlandse werknemers voor het louter administratieve beheer van hun pensioenpotje. APG en PGGM, de twee grootste beheerders van Nederlandse pensioenfondsen, hopen daar in de toekomst wat van af te knagen met behulp van digitale technologie.

Blockchain is goed voor uw aanvullend pensioen | De Tijd

maandag 16 oktober 2017

'Pensioen: niet de leeftijd telt, wel het aantal gewerkte jaren' - België - Knack.be

Wie 40 jaar werkelijk bijgedragen heeft aan ons sociaal systeem, moet recht hebben op een basispensioen dat dan stelselmatig wordt verhoogd. Iedereen gelijk voor de (grond)wet, aldus Jean-Marie Dedecker.


Na WO II, toen we ons sociaal systeem invoerden, was er één gepensioneerde voor tien werkenden. Vandaag is dat 4,6 gepensioneerden per tien werkenden. Ons pensioenstelsel is een piramidesysteem: wie het eerst ingestapt is, is gelukkig. Het systeem wordt op gang gehouden door diegenen die het laatst instappen en zo voor uitbetaling van de vorigen zorgen, zonder zekerheid echter ooit zelf uitbetaald te worden. Voor het opzetten van dergelijk Ponzisysteem kreeg de Amerikaanse superfraudeur Bernard Madoff een gevangenisstraf van 150 jaar. Wie bijvoorbeeld instapte in de jaren 80 heeft nog een pensioen, maar wie vandaag aan de slag gaat speelt op de pensioenroulette.

'Pensioen: niet de leeftijd telt, wel het aantal gewerkte jaren' - België - Knack.be

In welke sectoren speelt vergrijzing het sterkst? Een blik op heden en toekomst | Steunpunt Werk

We lanceren vandaag een nieuwe versie van de sectorprojectietool. Met deze interactieve toepassing kunnen de resultaten van het ‘projectiemodel sectoren’ geraadpleegd worden. Dit model tracht zicht te krijgen op de toekomstige aanwervingsbehoefte en vergrijzing in een sector. In de tool dient men een sector te selecteren, waarna de betreffende sectorale trends geschetst worden. In de vorige Over.Werk-editie verscheen al het artikel In welke sectoren speelt vergrijzing het sterkst? Een blik op heden en toekomst, dat gebaseerd was op de resultaten van deze tool. In het artikel zoomen we niet in op één sector, maar geven we via een helikopterperspectief een globaal beeld van de vergrijzingstrends in de verschillende sectoren. Naar aanleiding van de lancering van de vernieuwde tool, stellen we dit artikel ook open voor niet-abonnees.

In welke sectoren speelt vergrijzing het sterkst? Een blik op heden en toekomst | Steunpunt Werk


Recordaantal Belgen op sociale bijstand - De Standaard

1 op 20 Belgen krijgt een bijstandsuitkering. Vooral het stijgend aantal leefloners baart experten zorgen. Het laatste sociale vangnet dreigt te scheuren onder het gewicht. Met ruim 576.000 zijn ze, de Belgen die onder de ‘sociale bijstand’ vallen. Volgens de overheidsdienst Sociale Zekerheid is dat ‘het residueel vangnet voor diegenen die door de mazen van het socialezekerheidssysteem vallen’. En dat zijn er steeds meer. Ondertussen ontvangt 5 procent van de Belgen een leefloon, een bijpassing bij een klein pensioentje of een tegemoetkoming voor hun handicap. Zo blijkt uit een rondvraag van De Standaard bij de betrokken overheidsdiensten.

Recordaantal Belgen op sociale bijstand - De Standaard

donderdag 12 oktober 2017

De jaarlijkse updates van de aanvullende pensioenrekeningen voor 2017 zijn aangegeven in de databank aanvullende pensioenen (DB2P) - mypension.be

De jaarlijkse updates van de aanvullende pensioenrekeningen voor 2017 zijn aangegeven in de databank aanvullende pensioenen (DB2P). De nieuwe gegevens tonen aan dat bijna 3,65 miljoen mensen een dossier hebben in mypension.be/mijn aanvullend pensioen, vergeleken met 3,58 miljoen mensen in 2016. Dat is een stijging van 2%. Verder zien we dat er ruim 3% meer rekeningen zijn dan vorig jaar (6,70 miljoen in 2017 tegen 6,49 miljoen in 2016). De som van alle pensioenreserves is dan weer opgelopen tot 75 miljard euro, terwijl dat in 2016 nog net geen 72 miljard was (een stijging van bijna 5%). Elk jaar zijn de aangevende instellingen (pensioenfondsen en verzekeraars) verplicht om de jaarlijkse stand van de rekeningen en de opgebouwde rechten (situatie op 1 januari van het aangiftejaar) van hun aangeslotenen aan de DB2P databank aan te geven. De rekeningen werden dit jaar merkelijk sneller aangegeven dan in 2016. Sigedis stuurt jaarlijks naar alle aangeslotenen een update van hun aanvullend pensioendossier via eBox en mypension.be. Mensen die hun e-mailadres hebben geregistreerd in eBox of mypension.be, krijgen dan nog een bericht van deze update op hun persoonlijk e-mailadres. Vorig jaar konden we zo 12% van alle aangeslotenen via hun mail bereiken. Dit jaar hopen we 450.000 aangeslotenen op deze manier te bereiken. Omdat de aangiften dit jaar sneller binnen zijn, zullen we de updates voor 2017 ook sneller kunnen versturen.

mypension.be
U denkt steeds meer aan uw oude dag | politiek | De Morgen

De Belg heeft momenteel via pensioenfondsen en groepsverzekeringen 75 miljard euro opzijgezet voor zijn oude dag. Een aanzienlijk bedrag, zo lijkt het. Toch is dit slechts een begin. Deels omdat het wettelijke pensioen in ons land laag ligt, zorgen heel wat Belgen voor een spaarpotje voor na de carrière. Met de hulp van hun werkgever stoppen ze maandelijks een bedrag in een groepsverzekering of een pensioenfonds, waar ze een mooie rente op krijgen. Zodra ze met pensioen gaan, cashen ze het bedrag. De totale som die Belgen via die tweede pen­sioenpijler (de eerste is het wettelijke pensioen, de derde het individuele pensioensparen) liep dit jaar op tot 75 miljard euro. Dat is 3 miljard meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Sigidis, dat de databanken voor pensioenen beheert.

U denkt steeds meer aan uw oude dag | politiek | De Morgen

Het wetsontwerp met betrekking tot het gemengd pensioen verandert niets aan de situatie van het personeel dat is tewerkgesteld in het netwerk van de basiseducatie | Daniel Bacquelaine

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, is verbaasd over de beweringen die deze morgen te lezen waren in De Standaard. In tegenstelling tot wat werd gezegd, verandert het wetsontwerp met betrekking tot het gemengd pensioen, dat binnenkort zal worden besproken in het Parlement, niets aan de situatie van het personeel dat is tewerkgesteld in het netwerk van de basiseducatie.


Het wetsontwerp met betrekking tot het gemengd pensioen verandert niets aan de situatie van het personeel dat is tewerkgesteld in het netwerk van de basiseducatie | Daniel Bacquelaine

woensdag 11 oktober 2017

Weldra ook aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Recht en Geld - Plusmagazine Mobile

Op dit ogenblik hebben enkel de werknemers en de zelfstandige bedrijfsleiders toegang tot de tweede pensioenpijler, m.a.w. tot de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen dat hen toelaat te beschikken over een aanvulling op hun wettelijk pensioen.


De mogelijkheid wordt dus voortaan uitgebreid naar alle zelfstandigen in hoofdberoep (fysieke personen), hetzij 432.500 zelfstandigen - fysieke personen evenals de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep. De zelfstandige die zich bij dit systeem aansluit zal, mits naleving van de fiscale grens van 80%, kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% op de betaalde premies. De aanvullende pensioenprestaties zullen bovendien worden belast tegen de afzonderlijke aanslagvoet van 10%. Dit dossier zal aan het Parlement worden voorgelegd vóór het einde van het jaar.

Weldra ook aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Recht en Geld - Plusmagazine Mobile

Waarom ontbreken er gegevens in mijn pensioenloopbaan op mypension.be en wat kan ik er aan doen?

De Pensioendienst ontvangt de pensioenloopbaangegevens altijd van een externe bron. De datakwaliteit is dan ook volledig afhankelijk van de zorgvuldigheid, de tijdigheid en het kwaliteitsniveau van die externe bron.De loopbaangegevens zijn essentieel om uw pensioenbedrag te berekenen en uw vroegst mogelijke pensioendatum te bepalen. De ingezamelde gegevens zijn niet alleen belangrijk op het einde van de loopbaan, maar ze zorgen er ook voor dat u via mypension.be uw hele loopbaan lang weloverwogen (carrière)keuzes kan maken in functie van uw pensioen.

Waarom ontbreken er gegevens in mijn pensioenloopbaan op mypension.be en wat kan ik er aan doen?

Bij welke bank kunt u het best aan pensioensparen doen? - Spaargids.be

Aan het nut van pensioensparen wordt niet meer getwijfeld. Door het magere wettelijke pensioen is elke aanvulling van het inkomen na de actieve carrière welkom, bovendien wordt de vorming van een extra kapitaal fiscaal gestimuleerd met een mooie belastingvermindering.

Toch doet u er goed aan om vooraf na te denken over welk pensioenspaarproduct het best bij u past. Want hoewel de fiscale voordelen dezelfde zijn, kunnen de variabele factoren de som aan het einde van de rit sterk beïnvloeden.Bij welke bank kunt u het best aan pensioensparen doen? - Spaargids.be

‘Belgische pensioenen neigen naar Nederlands minimumpensioen. - De Standaard

Veel gepensioneerde werknemers in de privé dreigen terug te vallen op de helft van hun inkomen. Zonder extra’s zitten ze op de armoedegrens.

‘Belgische pensioenen neigen naar Nederlands minimumpensioen... - De Standaard

Private zorg : Extra geld uitgetrokken voor het aanvullend pensioen | VRT NWS

Het personeel van privé-ziekenhuizen en thuisverpleging zal in de toekomst niet louter meer verloond worden volgens het diploma, maar méér volgens de jobinhoud. Dat zijn minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) overeengekomen in een ontwerpakkoord de werkgevers in de federale non-profitsectoren Het zorgpersoneel dat onder dit akkoord valt, zal dit jaar ook een eenmalig extraatje van zo’n 300 euro bruto krijgen bij de eindejaarspremie. Er wordt ook extra geld uitgetrokken voor het aanvullend pensioen: 25 miljoen per jaar, dat is drie keer meer dan tot nu toe het geval was. De rimpeldagen, de extra dagen voor de oudere werknemers, blijven behouden.

Extra personeel en nieuwe verloning in de private zorg | VRT NWS

Al 75 miljard aan pensioenreserves - De Standaard

Het totaal aan pensioenreserves op de aanvullende pensioenrekeningen is dit jaar met 3 miljard euro aangegroeid tot 75 miljard. Het aantal Belgen met een aanvullend pensioen is dit jaar opgelopen tot 3,65 miljoen. Dat zijn er 70.000 of 2 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit data van de federale overheidsdienst Sigedis.

Al 75 miljard aan pensioenreserves - De Standaard

‘Bacquelaine pakt leerkrachten tien jaar pensioen af’ - De Standaard

Opnieuw ontstaat er protest tegen de mogelijke gevolgen van de nieuwe pensioenwet van Daniel Bacquelaine (MR). Meer dan 1.200 leerkrachten dreigen fors minder pensioenrechten te krijgen dan hen waren beloofd.

Bacquelaine pakt leerkrachten tien jaar pensioen af’ - De Standaard

dinsdag 10 oktober 2017

Geen akkoord over zware beroepen | De Tijd

De vakbonden en werkgevers zijn er niet uitgeraakt voor welke 'zware beroepen' een vervroegd pensioen mogelijk wordt.  Na bijna twee jaar onderhandelen, is het overleg tussen vakbonden en werkgevers definitief opgeblazen. Op een finale bijeenkomst van het Nationaal Pensioencomité maandag, werd geen overeenkomst bereikt over de zware beroepen. De regering had aan de sociale partners gevraagd om een advies uit te werken over de criteria van een zwaar beroep. Wie in zo'n beroep werkt, zou vroeger op pensioen kunnen.

Geen akkoord over zware beroepen | De Tijd

Regering zet het mes in zware beroepen: voor Open VLD telt stress niet mee - Het Nieuwsblad

Nog voor het einde van dit jaar wil de federale regering een beslissing nemen over de zware beroepen. Een ambitieuze planning voor zo’n gevoelig dossier. Alvast regeringspartij Open VLD vindt dat de psychische werkbelasting niet voldoende is om als zwaar beroep erkend te worden. “De focus moet liggen op zware taken die we aan de hand van duidelijke objectieve criteria moeten kunnen vaststellen.” “We gaan akkoord om niet akkoord te zijn.” Met die woorden hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties gisteren hun onderhandelingen over de zware beroepen in de privésector stopgezet. De regering-Michel had hen de kans gegeven zelf een regeling uit te werken, maar na twee jaar rond de pot draaien zijn ze daar niet uitgeraakt. Het water tussen werknemers en werkgevers bleek onoverbrugbaar groot.

Regering zet het mes in zware beroepen: voor Open VLD telt s... - Het Nieuwsblad

'Na het aanvullend pensioen moet ook de eerste pijler voor zelfstandigen worden herzien' - Moneytalk.be

Iedere week stelt MoneyTalk drie vragen aan een specialist over de actualiteit. Caroline Deiteren, de coördinator sociaal beleid bij de zelfstandigenorganisatie UNIZO, laat haar licht schijnen over de uitbreiding van het aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen. Wat verandert er precies? Hoe wordt het systeem van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen georganiseerd? CAROLINE DEITEREN: "Vandaag kunnen zelfstandigen die via een eenmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, enkel een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De premies zijn beperkt, omdat ze maximaal 8,17 procent van het beroepsinkomen kunnen bedragen, met een absoluut plafond op 3127,24 euro in 2017."

'Na het aanvullend pensioen moet ook de eerste pijler voor zelfstandigen worden herzien' - Pensioen - Moneytalk.be

Nobelprijswinnaar Economie: gedrragseconomie ofwel mensen motiveren om aan pensioensparen te doen | VRT NWS

Gedragseconoom en Nobelprijswinnaar Economie Richard H. Thaler is best in voor een grap, wanneer een journalist hem vanuit Stockholm vraagt wat hij met de prijs gaat doen. Een joviale man, bevestigt ook zijn Belgische collega Jan-Emmanuel De Neve. "Hij is niet de eerste die de gedragseconomie in de kijker zet. Herbert Simon en Daniel Kahneman kregen ook een Nobelprijs Economie. De verdienste van Thaler is vooral dat hij de gedragseconomie in de praktijk gebracht heeft en op grote schaal heeft uitgewerkt." Mensen op een niet-bindende manier een duwtje in de rug geven, zo vat De Neve, het belang samen van het werk van Thaler. Als voorbeeld verwijst hij naar een manier om mensen te motiveren om aan pensioensparen te doen (zie video).

Nobelprijswinnaar Economie: "Ik ga proberen mijn prijzengeld zo irrationeel mogelijk uit te geven" | VRT NWS

Studie VUB: pensioen met punten haalbaar voor zelfstandigen - Knack

De bestaande pensioenberekening voor zelfstandigen kan ingepast worden in een pensioenstelsel op basis van punten. Dat is de conclusie van een onderzoek door VUB-professoren Guido Van Limberghen en Kris Boudt in opdracht van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen.

Studie VUB: pensioen met punten haalbaar voor zelfstandigen - België - Knack Mobile

"Pensioen met punten haalbaar voor zelfstandigen" | De Morgen

De bestaande pensioenberekening voor zelfstandigen kan worden ingepast in een nieuw pensioenstelsel op basis van punten. Dat is de conclusie van een onderzoek van VUB-professoren Guido Van Limberghen en Kris Boudt in opdracht van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen. De federale regering wil graag een pensioenberekening op basis van punten uitwerken. Het idee voor zo'n puntensysteem komt van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, onder leiding van gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke.

"Pensioen met punten haalbaar voor zelfstandigen" | economie | De Morgen

maandag 9 oktober 2017

Opinie: We moeten dringend afstappen van vastgeroeste clichés over 55-plussers | opinie | De Morgen

In mijn vele gesprekken met 55-plussers hoor ik maar al te vaak gelijkaardige verhalen als die van Paul Van der Stappen. Maar liefst 868 keer solliciteerde Paul op 5 jaar tijd en dat zonder resultaat. Keer op keer solliciteren, je hoop instellen, je inzetten voor een selectieprocedure en dan een ‘njet’ ontvangen, als je die al ontvangt... Vele werkgevers blokkeren blijkbaar op leeftijd. Nochtans is het vooroordeel van werkgevers tegenover deze groep onterecht.

Opinie: We moeten dringend afstappen van vastgeroeste clichés over 55-plussers | opinie | De Morgen

Bacquelaine wacht af met zware beroepen De Morgen

Bonden en werkgevers zetten vandaag een punt achter de gesprekken over de zware beroepen. Daniel Bacquelaine moet nu het heft in handen nemen, maar heeft goede redenen om nog even af te wachten. Anderhalf jaar hebben de onderhandelingen over de zware beroepen tussen bonden en werkgevers geduurd. Wie tijdens zijn carrière zware lichamelijke inspanningen heeft verricht, mag ook sneller op rust of krijgt een hoger pensioen. De sociale partners kregen de kans om te bepalen wat in aanmerking komt als 'zwaar beroep' in de privésector, maar zijn niet tot een akkoord gekomen. Vandaag wordt dat officieel vastgesteld. In principe is het dan aan minister van Pensioen Daniel Bacquelaine (MR) om zelf het heft in handen te nemen. Toch wacht hij nog even af.

Bacquelaine wacht af met zware beroepen | plus | De Morgen

zondag 8 oktober 2017

Klaar voor pensioen met punten | plus | De Morgen

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) duwt door met het pensioen met punten. Tegen eind deze maand wil hij advies van de sociale partners, daarna begint hij wetteksten te schrijven. Maar de de bonden staan op de rem. Het moet het sluitstuk worden van de grote pensioenhervorming die deze regering wil realiseren: het puntensysteem. De pensioenuitkeringen moeten vanaf 2025 fundamenteel anders worden berekend. Samengevat: per gewerkt jaar krijg je punten, die op het einde van je carrière worden opgeteld en vermenigvuldigd met een bedrag in euro. De waarde van elk punt is afhankelijk van de economische conjunctuur. Het doel is dubbel.

Klaar voor pensioen met punten | plus | De Morgen

Eenmanszaak krijgt zicht op hoger aanvullend pensioen | De Tijd

Zelfstandigen die een aanvullend pensioen die naam waardig willen opbouwen, hoeven vanaf volgend jaar niet langer een vennootschap op te richten. Welke opties hebt u om fiscaal voordelig te sparen voor een financieel zorgeloze oude dag? Een van de grote verschillen tussen werken met of zonder vennootschap als zelfstandige, is dat een
vennootschap veel meer mogelijkheden biedt om een aanvullend tweedepijlerpensioen op te bouwen. Een vennootschap kan namelijk een pensioenspaarpot voor zijn bedrijfsleider aanleggen, een individuele pensioentoezegging (IPT).

Eenmanszaak krijgt zicht op hoger aanvullend pensioen | De Tijd

Als zelfstandige nog geen IPT? Niet slim! | Kapitale Vragen

Het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt nog altijd een stuk lager dan dat van een werknemer, laat staan van een ambtenaar. Als zelfstandige doe je er dus goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Heb je een vennootschap en nog geen individuele pensioentoezegging (IPT)? Dan is het hoog tijd om hieraan iets te doen!
Enkel zelfstandigen met een vennootschap kunnen voorlopig een IPT afsluiten. De regering-Michel heeft al enkele jaren geleden aangekondigd dat er een gelijkaardige oplossing voorzien zou worden voor zelfstandigen zonder vennootschap, maar voorlopig is die er nog niet.

Als zelfstandige nog geen IPT? Niet slim! | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

Extra pensioen voor ‘gewone’ zelfstandigen - De Standaard

Ruim 400.000 zelfstandigen zonder vennootschap zullen vanaf volgend jaar een fiscaal voordelig aanvullend pensioen kunnen opbouwen, net als de bedrijfsleiders van een vennootschap dat nu al kunnen doen. Het gaat om klassieke zelfstandigen als bakkers en ­slagers, hun meewerkende echtgenoten, vrije beroepers zonder vennootschap en zelfstandigen in bijberoep. Zij konden tot nog toe slechts 8,1 procent van hun netto belastbaar inkomen in een vrij aanvullend pensioen storten. Nu gaan ze pensioenstortingen mogen doen tot maximaal 80 procent van hun brutojaarloon. Met de maatregel hoopt de federale regering het zelfstandigenstatuut aantrekkelijker te maken.

Extra pensioen voor ‘gewone’ zelfstandigen - De Standaard Mobile
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting