maandag 27 juli 2015

Vermijd dat de fiscus 20 procent van uw aanvullend pensioen afroomt | De Tijd

De groepsverzekering die een vorige werkgever voor u had afgesloten, kan op uw 60ste aflopen. Wegens de rente-evolutie is de kans groot dat de verzekeraar weigert dat contract te verlengen. Toch staat u niet voor het blok als u dat kapitaal nog niet wil opnemen.

dinsdag 21 juli 2015

Tienduizenden ouderen wonen op foute plek - De Standaard

Er nadert een golf van een kleine 3,8 miljoen zestigplussers en niemand denkt eraan hoe die op te vangen. De ruimtelijk planner Pascal De Decker ziet de toekomst in grijs en zwart. ‘Werkelijk níéts is aangepast aan een ouder wordende bevolking.


Jimmy Kets De socioloog en ruimtelijk planner Pascal De ­Decker (faculteit Architectuur, KU Leuven) ziet een grijze golf naderen, maar geen dijk om ze op te vangen. Nochtans zijn er voldoende signalen: in het rapport ‘World Population Ageing’ (2013) van de Verenigde Naties staat België op de veertiende plaats van de 201 landen wereldwijd voor wat het aandeel zestigplussers betreft. In ons land schat het Planbureau dat het aantal zestigplussers in 2060 meer dan verdubbeld zal zijn, tot een kleine 3,8 miljoen Belgen.

Tienduizenden ouderen wonen op foute plek - De Standaard

"Huizen, steden en dorpen niet klaar voor ouder wordende bevolking" - deredactie.be

De huizen, dorpen en steden in België zijn niet aangepast aan de steeds ouder wordende bevolking, en zijn niet klaar voor een steeds groter wordende golf van 60-, 70- en 80-plussers die eraan aankomt. Dat schrijft De Standaard op basis van onderzoek van de KU Leuven. Mobiliteit wordt een van de grootste uitdagingen.

"Huizen, steden en dorpen niet klaar voor ouder wordende bevolking"

maandag 20 juli 2015

'De pensioenmythes zullen hard snijden in het leven van de gewone man' - Knack.be

De huidige pensioenhervorming voorstellen alsof ze winst zal opleveren voor de toekomstig gepensioneerden is pijnlijk, menen Patrick Deboosere en Christophe Vanroelen van denktank Tripalium

In een reactie op de verklaring van een aantal academici die van mening zijn dat de verhoging van de pensioenleeftijd een foute maatregel is, stelt Frank Vandenbroucke in De Morgen van 1 juli 2015 dat het debat over een hervorming eigenlijk nog moet beginnen. Peter De Roover heeft in een opiniestuk dezelfde dag daar een volkomen tegengestelde mening over. Geen debat, er is al genoeg over gepubliceerd stelt hij. Hij mist daarmee natuurlijk de essentie van de kritiek. Publicaties van specialisten over vergrijzing zijn niet hetzelfde als een democratisch debat. Geen enkele partij heeft voor de verkiezingen zelfs maar de intentie te kennen gegeven dat de wettelijke pensioenleeftijd zou worden opgetrokken. Er wordt aan de bevolking ook geen enkele keuze of alternatief voorgelegd. Nochtans bestaat er, om maar iets te noemen, nog altijd zoiets als de notionele intrest die de winsten van de grootste bedrijven uit de wind zet en naar schatting jaarlijks tussen de 1 en 2% van het bnp kost. Een bedrag dat ruim de besparingen overschrijdt die men nu hoopt te realiseren met de vooropgestelde pensioenhervormingen.

'De pensioenmythes zullen hard snijden in het leven van de gewone man' - België - Knack.be

'Vergrijzing is meer dan een factuur' - Knack.be

Marc De Vos van Itinera analyseert de cijfers achter de euforie van het kersverse jaarrapport van de Vergrijzingscommissie. 'Ons vergrijzingsprobleem is een tewerkstellingsprobleem.

Sinds het intussen beruchte Zilverfonds eind 2001 werd uitgevonden, kent België een heel eigen zomerritueel. De "Studiecommissie voor de vergrijzing" deponeert elke zomer een deurstopper van een jaarrapport vol berekeningen over de kostprijs van de demografische vergrijzing voor de hele sociale zekerheid, tot voorbij het midden van deze eeuw. Die kostprijsramingen zouden het budgettaire parcours van ons land moeten uitstippelen. Overheden zouden op tijd voldoende overheidsschuld moeten afbouwen om tijdig marge te maken voor de geraamde vergrijzingskosten, met het Zilverfonds als virtuele tijdelijke spaarrekening.


''Vergrijzing is meer dan een factuur' - België - Knack.be

Loonplafonds voor het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart | Presscenter.org

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aanpassingen doorvoert op het vlak van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

Loonplafonds voor het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart | Presscenter.org

woensdag 15 juli 2015

In de horeca werk je niet tot je pensioen, bij de overheid wel - De Standaard

Slechts de helft van de werknemers in de horeca gelooft dat ze daar de pensioenleeftijd zullen halen.

Een grote meerderheid van de werknemers en zelfstandigen is ervan overtuigd dat ze hun huidige job zullen blijven doen tot aan hun pensioen. Dat blijkt uit een enquête van de Stichting Innovatie en Arbeid. Maar er is wel een opvallend verschil vergeleken met de voorgaande rondvraag uit 2007....

Krant - De Standaard

SP.A en PS in de bres voor gepensioneerden die geld dreigen ... - De Standaard

De SP.A en de PS willen voorkomen dat de fiscus meer afroomt van de pensioenen dan erbij komt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst wel op de impact op de begroting. Door de verhoging van de federale welvaartsenveloppe dreigen veel gepensioneerden en invaliden met een uitkering paradoxaal genoeg minder over te houden. Hun vakantiegeld gaat omhoog, maar het probleem is dat de fiscus met die verhoging aan de haal zal gaan. Meer nog, de fiscus zal meer afromen dan erbij komt.

SP.A en PS in de bres voor gepensioneerden die geld dreigen ... - De Standaard

dinsdag 14 juli 2015

Overheid neemt pensioenbeheer NMBS over | De Tijd

Het Belgisch spoor draagt het beheer van zijn pensioenen over aan de overheid. Daarover is in het sociaal overleg een protocol-akkoord gesloten, zonder de steun van de socialistische vakbond. PAGINA 8 NMBS roept alle hens aan dek tegen stakingen Regering-Michel houdt weekendconclaaf Beweging.net wil snelle taxshift De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) neemt vanaf 1 januari 2017 het beheer van de pensioenen van het spoorpersoneel over. Het gaat om zowel de pensioen van de NMBS als van de spoornetbeheerder Infrabel. Het beheer en de uitbetaling gebeuren vandaag nog door HR Rail, de personeelsafdeling van het spoor.

Overheid neemt pensioenbeheer NMBS over | De Tijd

Overheid neemt pensioenbeheer NMBS over - De Standaard

Het Belgisch spoor draagt het beheer van zijn pensioenen over aan de overheid. Daarover is in het sociaal overleg een protocol-akkoord gesloten, zo melden L’Echo en De Tijd dinsdag. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) neemt het beheer van de pensioenen van het spoorpersoneel over vanaf 1 januari 2017. Het gaat om zowel de pensioen van de NMBS als van de spoornetbeheerder Infrabel.

Overheid neemt pensioenbeheer NMBS over - De Standaard

donderdag 9 juli 2015

Pensioenhervorming drukt de kost van de vergrijzing | De Morgen

De pensioenhervorming leidt tot een daling van het risico op armoede bij ouderen. Dat concludeert de Studiecommissie voor de Vergrijzing van het Planbureau. Minister Daniel Bacquelaine is tevreden. "De studie toont aan dat de hervorming niet enkel budgettaire, maar ook sociale voordelen heeft", zegt hij.

Pensioenhervorming drukt de kost van de vergrijzing | Wetstraat | De Morgen

‘Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico’ - De Standaard

De pensioenhervorming leidt tot een daling van het risico op armoede bij ouderen. Dat concludeert de Studiecommissie voor de Vergrijzing van het Planbureau. Minister Daniel Bacquelaine is tevreden. ‘De studie toont aan dat de hervorming niet enkel budgettaire, maar ook sociale voordelen heeft’, zegt hij donderdag. Cijfers van Eurostat schatten het armoederisico bij 65-plussers op 18 procent, tegenover 14 procent bij de rest van de bevolking. Dat is het laagste percentage in tien jaar tijd en volgens het Planbureau zal dat risico blijven dalen tot 2050, onder meer door de hervorming die de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar brengt. ‘De langere beroepsactiviteit als gevolg van die verhoging vertaalt zich immers in hogere pensioenen’, is te lezen in het rapport. Andere factoren die het armoederisico doen dalen zijn de verhoging van de minimumpensioenen tussen 2000 en 2020 en de toenemende werkzaamheid van vrouwen, die zo steeds hogere pensioenen zullen ontvangen.

‘Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico’ - De Standaard

Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico - deredactie.be

De pensioenhervorming leidt tot een daling van het risico op armoede bij ouderen. Dat concludeert de Studiecommissie voor de Vergrijzing van het Planbureau. Minister Daniel Bacquelaine (MR) is tevreden. "De studie toont aan dat de hervorming niet enkel budgettaire, maar ook sociale voordelen heeft", zegt hij. Eurostat schat het armoederisico bij 65-plussers op 18 procent, tegenover 14 procent bij de rest van de bevolking. Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden ligt daarmee op het laagste niveau in tien jaar en volgens het Planbureau zal het risico de komende 35 jaar blijven dalen, tot iets meer dan 5 procent.

Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico

Federaal Planburean van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing - Een forse daling van de budgettaire kosten van de vergrijzing...

Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2014-2060 en met de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven. In dat kader werd de impact van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag geraamd. Een forse daling van de budgettaire kosten van de vergrijzing...

Federaal Planbureau - Perscommuniqué - Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

dinsdag 7 juli 2015

'Pensioenleeftijd optrekken is een aanzienlijke achteruitgang van het recht op sociale zekerheid' - Knack.be

'Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar staat op gespannen voet met onze Grondwet en verschillende internationale verdragen', schrijft Kim De Witte van Tripalium. Hij wijst erop dat elke burger nog beroep kan aantekenen tegen deze beslissing van de regering-Michel.

'Pensioenleeftijd optrekken is een aanzienlijke achteruitgang van het recht op sociale zekerheid' - België - Knack.be

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :