donderdag 26 maart 2015

Europees pensioenfonds voor onderzoekers - Trends.be

Het fonds, dat officieel Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions (RESAVER) heet, is een schakel in een strategie om de braindrain tegen te gaan. De komende vier jaar ontwikkelt de Belgische dochter van de Amerikaanse makelaar en adviesverlener in verzekeringen Aon een pan-Europees aanvullend pensioenfonds voor researchers. De Europese commissie selecteerde eind 2014 Aon België voor die opdracht na een openbare aanbesteding. Het contract voor de ontwikkeling van dit grensoverschrijdende pensioenfonds bedraagt 3,5 miljoen euro.

Europees pensioenfonds voor onderzoekers - Finance - Trends.be

woensdag 25 maart 2015

Pensioenhervorming goedgekeurd, bespreking indexsprong nu van start - HLN.be

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vanmiddag na een urenlang debat het wetsontwerp met een reeks pensioenhervormingen goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie.

Het gestemde wetsontwerp gaat over de schrapping van de diplomabonificatie voor ambtenaren, waarmee sommige ambtenaren hun studiejaren in rekening konden nemen bij de berekening van hun pensioen. Ook schrapt de tekst het inkomensplafond bij de cumul van een pensioen met een andere activiteit vanaf 65 of een loopbaan van 45 jaar. Tot slot verdwijnt ook de pensioenbonus, behalve voor ambtenaren die voor 1 december 2014 voldeden aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan of de leeftijd van 65 jaar bereikten met een loopbaan van minstens veertig jaar.

Pensioenhervorming goedgekeurd, bespreking indexsprong nu van start - HLN.be

dinsdag 24 maart 2015

Pensioen in zicht? Doe tijdig uw aanvraag om bijdragen te besparen! - Ik ben zelfstandige - Acerta

Zelfstandigen die met pensioen gaan en hun activiteiten stopzetten, kunnen een aanvraag doen om na hun pensionering geen regularisaties meer te ontvangen. Zo kunnen ze een belangrijke som geld besparen. Deze nieuwe maatregel heeft effect vanaf het eerste kwartaal van 2015 en dus voor het eerst voor zelfstandigen die met pensioen gaan op 1 april 2015. Hoog tijd dus om een aanvraag te doen, want die moet gebeuren vóór de ingangsdatum van het pensioen. Hierna verneemt u meer over de voorwaarden en gevolgen van deze aanvraag. Tot en met 2014 betaalde een zelfstandige sociale bijdragen op zijn beroepsinkomen van drie jaar eerder. Dat was een definitieve bijdrage, die niet kon aangepast worden. Vanaf 2015 betaalt een zelfstandige nog altijd een bijdrage op zijn inkomen van drie jaar geleden. Maar dat is voortaan een voorlopige, aanpasbare bijdrage. Na twee jaar volgt een definitieve berekening van de sociale bijdragen op basis van het exact beroepsinkomen van het bijdragejaar.

Pensioen in zicht? Doe tijdig uw aanvraag om bijdragen te besparen! - Ik ben zelfstandige - Acerta

maandag 23 maart 2015

Vakbonden: "Regering holt sociaal overleg over pensioenen uit" - deredactie.be

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is er niet over te spreken dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft gevraagd zich uit te spreken over de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Op die manier wordt de werking van het pensioencomité - waarin sociaal overleg plaatsvindt - uitgehold, zo klagen de bonden ACV, ABVV en ACLVB in een gemeenschappelijke mededeling aan. De vakbonden kondigen ook acties aan.

Vakbonden: "Regering holt sociaal overleg over pensioenen uit"

Kan ik als gepensioneerde nog deskundige opdrachten aannemen zonder btw-nummer? - De Standaard

Tot mijn 65ste heb ik als zelfstandige gewerkt. Daarvoor ontvang ik nu een gezinspensioen van ongeveer 1.650 euro per maand. Ik heb daarna nog twee jaar verder gewerkt via een vennootschap die ik heb vereffend in september 2014 wegens de belastingverhoging voor liquidatiepremies. Ik krijg nog regelmatig vraag naar deskundige opdrachten. Onder welke voorwaarden kan ik die opdrachten uitvoeren zonder te beschikken over een ondernemingsnummer of btw-nummer?

Kan ik als gepensioneerde nog deskundige opdrachten aannemen... - De Standaard

Verhoging van de minimumpensioenen zelfstandige op 01.04.2015

Als gevolg van een beslissing van de federale regering zal het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen verhoogd worden. Vanaf 1.04.2015 bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen:

Verhoging van de minimumpensioenen zelfstandige op 01.04.2015

Leerkrachten moeten vanaf 2019 tot zes jaar langer werken - Het Nieuwsblad

Leraren die nu op een zucht van hun pensioen staan, moeten niet meteen vrezen voor langer werken. Maar voor wie op dit moment 56 jaar of jonger is, is er minder goed nieuws. Zij moesten al minstens tot 60 jaar werken door de volledige afschaffing van het zogenaamde ‘brugpensioen voor leraren’ (TBS) in 2016. Daar komt de pensioenhervorming van de ­regering-Michel nu nog eens bovenop. Volgens recente simulaties van het ministerie van Onderwijs zou iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel ­tegen 2019 nog eens twee tot vier jaar langer moeten ­werken. Daardoor zullen sommige leraren tot 6 jaar langer aan de slag moeten blijven.

Leerkrachten moeten vanaf 2019 tot zes jaar langer werken - Het Nieuwsblad

donderdag 19 maart 2015

"Dacht nog 8 jaar te moeten werken en nu zijn dat er 18" - deredactie.be

Zo'n vijfduizend manifestanten van de drie overheidsvakbonden hebben op het Muntplein in Brussel geprotesteerd tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de federale en Vlaamse regering. "Wij voelen de besparing enorm", klinkt het.

"Dacht nog 8 jaar te moeten werken en nu zijn dat er 18"

De ombudsmannen van de Benelux-landen willen meer aandacht voor grensoverschrijdende aspecten van klachten - Ombudsdienst Pensioenen

Op 16 maart 2015 hebben de institutionele (parlementaire en sectoriële) ombudsmannen van de Benelux-landen elkaar voor de tweede maal sinds 2014 ontmoet. Dit overleg vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel.

De Ombudsdienst Pensioenen sprak er over de kosten verbonden aan de betaling van het Belgisch pensioen in Nederland met een cheque in plaats van op rekening, de inhouding van de solidariteitsbijdrage op een Belgisch pensioen in een ander land van de Europese Unie. Ook de impact van de Nederlandse pensioenhervormingen (de vervanging van de tegemoetkoming AOW door achtereenvolgens de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen en de Inkomensondersteunende Uitkering) op het Belgische pensioensupplement als grensarbeider en de betaling van de Belgische overheidspensioenen in het buitenland kwamen aan bod.

Ombudsdienst Pensioenen-Nieuws over de Ombudsdienst Pensioenen

Ook China vergrijst, en dus moet de pensioenleeftijd omhoog - NRC Q

In China kunnen sommige werknemers er al op 50-jarige leeftijd mee stoppen om van hun pensioen te gaan genieten. Maar dat gaat veranderen, meldt Reuters. Om de dreigende pensioencrisis het hoofd te kunnen bieden zal de pensioenleeftijd omhoog moeten. Minister Yin Weimin zegt dat de leeftijdsgrenzen de komende vijf jaar geleidelijk omhoog zullen gaan. Dat moet ook wel, schrijft Reuters; anders kan de sociale zekerheid onmogelijk uitbetaald worden.

Ook China vergrijst, en dus moet de pensioenleeftijd omhoog - NRC Q

Opinie: Hoe Mario Draghi weegt op ons pensioen | Opinie | De Morgen

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Itinera, executive professor aan de Antwerp Management School en auteur van 'De rekening moet kloppen'.

Zeven op de tien werknemers genieten van een aanvullend pensioen via de zogenaamde tweede pijler. Nu dringt het zelfs bij de laatste verzekeraar door dat de traditionele rendementen van 3,75 en 3,25 procent - respectievelijk op de bijdrage van werknemer en werkgever - onhoudbaar zijn in de huidige context van gratisgeldbeleid door de centrale bank. Bovendien beseft men dat deze financiële repressie, waarbij de rente kunstmatig laag wordt gehouden, nog lang kan aanhouden. Ingrijpen in de aanvullende pensioenen dringt zich al jaren op, en nu gaat de regering uiteindelijk toch optreden. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) tovert met name het Zwitserse model uit zijn hoge hoed (DM 17/3). In het Alpenland kan de rente op aanvullende pensioenen jaarlijks worden bijgestuurd na advies door een onafhankelijke expertencommissie in functie van wat haalbaar is. In eigen land bestaat er echter een dermate groot wantrouwen tegenover de overheid dat het niet evident zal zijn om iedereen te overtuigen dat zulks zal gebeuren in het algemeen belang, eerder dan in het voordeel van deze of gene belangengroep.

Een interessante optie is in elk geval het vaste rendement alleen te behouden tot een bepaald plafond. Op die manier behoudt men vooral de aantrekkelijkheid voor bescheiden inkomens die nog onvoldoende zijn vertegenwoordigd in het stelsel.

Sommigen zien vandaag zelfs geen reden om de rente op de tweede pijler aan te passen, omdat wettelijk gezien de werkgevers toch moeten bijpassen indien de verzekeraars met tekorten worden geconfronteerd. Dit gaat evenwel niet zomaar op. Het gevolg zou zijn dat werkgevers geen nieuwe contracten meer opmaken met werknemers. Dit ondergraaft uitgerekend de doelstelling om naast de wettelijke pijler ook een aanvullend pensioen uit te bouwen, iets wat ons land al lang vooropstelt.

Opinie: Hoe Mario Draghi weegt op ons pensioen | Opinie | De Morgen

Aanvullende pensioenen : aangifte van de individuele pensioentoezeggingen vóór 30 juni 2015 - Group S

De aangiftetermijn voor deze individuele pensioentoezeggingen die tot 31 december 2014 was voorzien, wordt uitzonderlijk en eenmalig uitgesteld tot 30 juni 2015.
Sigedis zal binnenkort eveneens een aangepaste versie van de aangifte-instructies voor deze interne toezeggingen publiceren. 

Sinds 2012 moeten de pensioeninstellingen een aangifte indienen bij de databank aanvullende pensioenen (de zogenaamde DB2P-aangifte: databank 2e pijler) van de vzw Sigedis. Op die manier wordt geleidelijk een soort kadaster met alle pensioenen van de tweede pijler aangelegd. Verplichte externe financiering In de meeste gevallen is dit niet de rol van de werkgever, maar van de verzekeraar of het pensioenfonds vermits de externe financiering van alle pensioenplannen verplicht is. Uitzondering op de externe financiering: individuele pensioentoezeggingen Er blijft echter een uitzondering bestaan voor de individuele pensioentoezeggingen. De aan werknemers toegekende individuele pensioentoezeggingen van vóór 16 november 2003 waren niet onderworpen aan deze verplichting tot externe financiering.

Aanvullende pensioenen : aangifte van de individuele pensioentoezeggingen vóór 30 juni 2015

woensdag 18 maart 2015

Vakbonden zien tweede pensioen als nieuwe frontlijn - De Standaard

Na de herrie over de indexsprong en de activering van bruggepensioneerden maken de vakbonden zich op voor een nieuwe confrontatie met de regering-Michel. De inzet is de aangekondigde ‘herziening’ van het aanvullende pensioen dat ruim 2 miljoen werknemers opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds. Sinds 2004 bestaat er een wettelijk gewaarborgd rendement van 3,25 procent op dat ‘tweede pensioen’. Maar dat rendement is onhoudbaar door de extreem lage rentevoeten op de financiële markten, vinden de verzekeraars, die door de vakbonden verweten worden in goede tijden geen reserves te hebben aangelegd. De federale regering is gewonnen voor een aanpassing van het pensioenrendement. Daniel Bacquelaine (MR), de minister van Pensioenen, heeft vakbonden en werkgevers de opdracht gegeven om tegen eind juni een hervormingsvoorstel te doen.

Vakbonden zien tweede pensioen als nieuwe frontlijn - De Standaard

'Pensioenfonds moet uit olie en gas' - de Volkskrant

De kritiek op grote pensioenfondsen zwelt aan vanwege hun beleggingen in niet-duurzame energie bedrijven. Niet alleen omdat dat niet deugt, ook om het risico van dalende beleggingsopbrengsten.

GRote pensioenfondsen moeten hun aandelen in olie-, gas- en kolenbedrijven zo snel mogelijk van de hand doen. Niet alleen om hen te dwingen om te schakelen naar duurzame energie, maar ook omdat de waarde van hun aandelen zal kelderen zodra er serieuze maatregelen tegen klimaatopwarming worden genomen.

'Pensioenfonds moet uit olie en gas' | Economie | de Volkskrant

Werkgevers en vakbonden grondig oneens over aanpassing aanvullend pensioen - HLN.be

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit voor een sereen debat over het aanvullend pensioen, "in het belang van zowel werknemers als werkgevers, en in het belang van de verdere uitbreiding en democratisering van de tweede pijler", aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. De socialistische bediendebond BBTK eist dan weer dat het wettelijk rendement van de nieuwe en bestaande contracten behouden blijft. Het mes daarin zetten komt neer op contractbreuk, vindt de vakbond.

Werkgevers en vakbonden grondig oneens over aanpassing aanvullend pensioen - HLN.be

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :