vrijdag 24 oktober 2014

Milquet vraagt Bacquelaine soepelere pensioenregeling lerare... - De Standaard

Joëlle Milquet (CDH), de minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap, vraagt haar federale collega van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), om maatregelen voor haar leerkrachten. Ze doet dat in een brief waar Le Soir de hand op kon leggen. Woensdag en gisteren werd het werk al neergelegd uit onvrede met de federale...

Milquet vraagt Bacquelaine soepelere pensioenregeling lerare... - De Standaard

Snel ontslag voor brugpensioen hoeft niet - De Standaard

Wie vandaag in aanmerking komt voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, hoeft niet holderdebolder een aanvraag in te dienen om nog van het huidige, meer voordelige stelsel te kunnen genieten.


Snel ontslag voor brugpensioen hoeft niet - De Standaard

donderdag 23 oktober 2014

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling - HLN.be

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen - werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - te kunnen gaan. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen voor SWT, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven.

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling - HLN.be

Hoe wordt het pensioen van een zelfstandige berekend? | De Tijd

1.013 euro bruto voor een man en 669 euro voor een vrouw: dat is het gemiddelde maandelijks pensioen dat vorig jaar aan een zelfstandige werd betaald. Niet bepaald een vetpot. Hoe kunt u het maximum uit uw zelfstandigenpensioen halen?

Hoe wordt het pensioen van een zelfstandige berekend? | De Tijd

Ministerraad keurt overgangsmaatregel brugpensioen goed - Deredactie.be

De verhoging van de brugpensioenleeftijd met twee jaar wordt uitgesteld tot begin volgend jaar. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Volgens het regeerakkoord moeten werknemers tegen eind deze maand worden ontslagen willen ze onder de huidige brugpensioenregeling vallen, maar de opzeg wordt uitgesteld naar 31 december.

Ministerraad keurt overgangsmaatregel brugpensioen goed - De Redactie.be

Nieuwe datum - GroepS

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal of rente, naargelang de keuze van de begunstigde Politics.be - Jouw politieke portaalsite

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal of rente, naargelang de keuze van de begunstigde

Op donderdag 16 oktober werden vier leden van de NCK ontvangen door Florence Herry, assistent MR-groep in de Kamer. De ontmoeting draaide rond het wetsvoorstel tot in
voering van een nieuw wettelijk pensioenstelsel, ingediend in juli 2014 door volksvertegenwoordiger Daniel Bacquelaine, ondertussen Minister van Pensioenen. Het recente regeerakkoord sloot aan op het debat.

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

Laat die oude Tak 21-verzekering maar staan - Beleggen - Moneytalk.be

Je verzekeraar zal je misschien al voorgesteld hebben om je oude tak21-verzekering te vervangen door een nieuw verzekeringsproduct. Je hebt er meestal geen baat bij om daarop in te gaan.

Laat die oude Tak 21-verzekering maar staan - Beleggen - Moneytalk.be

woensdag 22 oktober 2014

Kris Peeters werkt aan overgangsmaatregel voor nieuwe brugpensioenregels - Deredactie.be

Werknemers zullen iets langer kunnen genieten van de huidige - meer voordelige - brugpensioenregeling dan oorspronkelijk in het regeerakkoord wordt voorzien. Dat schrijven De Standaard en De Tijd. Volgens het regeerakkoord moeten werknemers tegen eind deze maand worden ontslagen willen ze onder de huidige regeling vallen, maar de opzeg zou worden verplaatst naar 31 december. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou morgen in het kernkabinet die overgangsmaatregel voorstellen.Kris 

Peeters werkt aan overgangsmaatregel voor nieuwe brugpensioenregels

Bouwvakkers krijgen tot eind 2014 voor brugpensioen - De Standaard

Oudere bouwvakkers zullen dan toch langer een beroep kunnen doen op de huidige brugpensioenregeling. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de opzegtermijn verlengen. De noodkreet die de syndicale kringen afgelopen weekend sloegen, heeft zijn effect niet gemist. Het ABVV raadde oudere bouwvakkers daarbij aan om zich nog snel te laten ontslaan, als ze nog in aanmerking wilden komen voor de bestaande brugpensioen­regeling.
Bouwvakkers krijgen tot eind 2014 voor brugpensioen - De Standaard

Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Discussie over het experten verslag - Seminarie BePLA - IA|BE

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 werd in de lente 2013 samengesteld op vraag van de vicepremier en minister van Pensioenen Alexander de Croo en van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle.

Deze Commissie verenigde 12 experten en had tot doel hervormingen voor te stellen om de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn te verzekeren.

Haar eindverslag werd kort voor de vakantieperiode voorgesteld. Het puntensysteem van het wettelijk pensioen heeft reeds veel de aandacht getrokken, maar de experten hebben tevens met betrekking tot de aanvullende pensioenen zeer interessante voorstellen geformuleerd.

De Commissie stelt terecht dat het pensioensysteem een samenlevingscontract is dat houvast moet bieden voor iedereen, jongeren en minder jongeren, actieven zowel als gepensioneerden. Daarom is het belangrijk dat op dit ogenblik een maatschappelijk debat plaatsvindt met alle stakeholders.

Wat bevat dit rapport met betrekking tot aanvullende pensioenen ? Hoe kan de expertise van actuarissen en advocaten, gespecialiseerd in pensioenen, bijdragen tot dit debat ?

Op deze en andere vragen probeerden BePLA en het IA|BE tijdens een seminarie (30.9.2014)  een antwoord te geven ...


De belangrijkste presentatie kan u hierna terugvinden .

Hervorming overheidspensioenen - SD Worx R&D

Na de Gewestregeringen heeft nu ook de federale regering haar regeerakkoord voorgesteld. Sommige maatregelen hebben ook effect voor de overheid. Voorbeelden zijn de hervorming van het werknemerspensioen, de loonnorm die ook van toepassing wordt op autonome overheidsbedrijven, loopbaanonderbreking, ... Daarnaast voorziet het regeerakkoord ook specifieke maatregelen voor de publieke sector. In dit artikel geeft SD Worx u hiervan een overzicht.

SD Worx R&D - Het federaal regeerakkoord: wat betekent dit voor de publieke sector?

Deadline aangifte intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen op 31 december 2014 - SD Worx

Intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen die niet werden overgedragen aan een externe pensioeninstelling, moeten uiterlijk op 31 december 2014 worden aangegeven bij de databank tweede pensioenpijler (DB2P). Het gaat in casu om een pensioentoezegging aan een individuele zelfstandige bedrijfsleider of werknemer, die intern werd gefinancierd door de aanleg van balansprovisies binnen de onderneming of het afsluiten van een bedrijfsleidersverzekering.

SD Worx R&D - Deadline aangifte intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen op 31 december 2014

Zes op tien vrouwen zullen tot 67 jaar moeten werken / PVDA - Politics.be

De nieuwe regering wil de pensioenleeftijd optrekken naar 67 jaar. De nieuwe minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), haastte zich afgelopen weekend om de gevolgen van deze beslissing te minimaliseren: “De pensioenleeftijd van 67 is helemaal niet op iedereen van toepassing. Slechts 5% tot 10% van de mensen zullen tot 67 jaar moeten werken!” Volgens de nieuwe minister is dat zo omdat ook nu slechts weinigen tot 65 jaar werken. (“C’est la réalité d’aujourd’hui. Il n’y a pas de raison que ça change fondamentalement.”). Klopt niet, zegt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. De maatregelen die momenteel in het regeerakkoord staan, zullen er wel degelijk voor zorgen dat een grotere groep van mensen zal moeten werken tot 67 jaar.

PVDA : zes op tien vrouwen zullen tot 67 jaar moeten werken / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

dinsdag 21 oktober 2014

Pensioen op 67 jaar heeft gevolgen voor groepsverzekering - De Standaard

Een progressieve verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, zoals opgenomen in het regeerakkoord, zal niet zonder invloed blijven voor de aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen. Daarvoor waarschuwt de Federale Verzekering. Federale Verzekering spreekt van “grote gevolgen voor heel wat werknemers en bedrijven”.

Pensioen op 67 jaar heeft gevolgen voor groepsverzekering - De Standaard

zondag 19 oktober 2014

Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid | Rekenhof

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de ontvangsten en uitgaven van de stelsels van sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging alsook de verrichtingen van de zeventien Openbare Instellingen van So
ciale Zekerheid (OISZ) in 2013.

RSZPPO: nieuwe pensioenfinanciering van de provinciale en plaatselijke besturen
Onder invloed van de toenemende pensioenlast van de provinciale en plaatselijke besturen, de tekorten en de invloed daarvan op de reserves van het pensioenstelsel, trad in 2012 een nieuw financieringsmechanisme in werking, dat gesteund is op een ruimere solidariteit en een bijkomende responsabilisering van de besturen.

De responsabiliseringsfactuur voor 2012 bedroeg 154,44 miljoen euro en trof 33% van de aangesloten besturen. Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan zijn internecontroleprocedures te verbeteren. Door een onvoldoende toepassing van de wettelijke bepalingen werd immers 6,33 miljoen euro te weinig gefactureerd.

Verwacht wordt dat de basisbijdragen en de responsabiliseringsfactuur de komende jaren zullen blijven toenemen. Om de besturen bij te staan in hun meerjarenplanning, wordt de basisbijdragevoet steeds voor de volgende drie jaren vastgelegd. Opdat de besturen hun meerjarenplanning en hun financieel beleid op een adequate wijze zouden kunnen afstemmen op de te verwachten pensioenlasten, moet de RSZPPO zijn ramingen zo getrouw mogelijk opmaken.


Fiche | Rekenhof

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :