zondag 29 november 2015

Regering voert akkoord Groep van Tien over aanvullend pensioen uit - deredactie.be

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp, dat het akkoord over de aanvullende pensioenen van de sociale partners uitvoert. Aan dat akkoord gingen lange onderhandelingen binnen de Groep van Tien vooraf. De tekst moet nu nog langs het parlement. Een belangrijk discussiepunt draaide rond de gegarandeerde rentes voor het aanvullend pensioen. Dat minimumrendement was volgens de verzekeraars onhoudbaar geworden in het huidige klimaat van lage rentes.

Regering voert akkoord Groep van Tien over aanvullend pensioen uit

Maatregelen om duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen te garanderen | Presscenter.org

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en over de versterking van het aanvullende karakter van die pensioenen. Het voorontwerp van wet, dat het akkoord van de Groep van 10 uitvoert van 16 oktober laatstleden, bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er maatregelen die de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen moeten garanderen en anderzijds zijn er maatregelen die het aanvullende karakter van de tweede pensioenpijler (de extralegale pensioenen) versterken ten opzichte van de eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen).

Maatregelen om duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen te garanderen | Presscenter.org

Nieuwe pensioenplannen moeten tot 65 jaar lopen - de tijd

Voortaan zullen alle nieuwe pensioenplannen moeten lopen tot de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Nu is dat nog 65 jaar.

Nieuwe pensioenplannen moeten tot 65 jaar lopen

De nieuwe rendementsgarantie - actualiteitscollege van de Leergang Pensioenrecht - KULeuven

Op dinsdag 24 november 2015 vond een actualiteitscollege van de Leergang Pensioenrecht plaats.

Het thema was  “De nieuwe rendementsgarantie”.

Tijdens het college werd het akkoord van de sociale partners over de rendementsgarantie op technisch vlak toegelicht. De technische berekening van de nieuwe WAP-garantie (horizontaal en verticaal) werd uiteengezet alsook de fiscale en boekhoudkundige gevolgen. Zoals steeds werd tijd voorzien voor debat.

Actualiteitscollege 24 November 2015 - De nieuwe rendementsgarantie - actualiteitscollege van de Leergang P...


vrijdag 27 november 2015

Wat kost het om van pensioenspaarfonds te veranderen? | De Tijd

Banken zwaaien met bonussen, maar waarop moet u letten?

December is traditioneel de maand waarin banken met bonussen zwaaien als u uw pensioenspaarpot naar hen transfereert. Overschakelen van het ene naar het andere pensioenspaarfonds is perfect mogelijk, maar waarop moet u letten?

Wat kost het om van pensioenspaarfonds te veranderen? | De Tijd

Sectoroverzicht 2014 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - FSMA

De FSMA publiceert het overzicht van de sector van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) voor het boekjaar 2014. De trends van de vorige jaren worden voortgezet. Zo kennen het balanstotaal en de dekkingsgraden van de verplichtingen een verdere toename in 2014. Ook de verschuiving van pensioentoezeggingen van het type defined benefits naar het type defined contributions zet zich door. De FSMA staat in voor het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal waarover zij beschikt met betrekking tot de IBP’s. Vanaf vandaag is de vijfde editie van dit statistisch overzicht beschikbaar. De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

Sectoroverzicht 2014 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - website

donderdag 26 november 2015

Pensioenkosten stijgen drie keer minder snel - De Standaard

Dankzij de pensioenhervorming van de regering-Michel stijgen de pensioenkosten drie keer minder snel dan zonder die ingreep. Maar die kosten blijven wel nog altijd stijgen. Zo blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau die De Standaard kon inkijken.

De almaar stijgende kosten van onze pensioenen vormen een van de grootste uitdagingen in ons land. Langer werken is al jarenlang het mantra van de verschillende regeringen in het land om die kosten in te dijken. Ook de regering-Michel greep flink in in het pensioenstelsel. De meest opvallende maatregel is het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Andere maatregelen zijn onder meer het optrekken van de leeftijd voor vervroegd pensioen, het minder aantrekkelijk maken van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), de afschaffing van de pensioenbonus... En volgens berekeningen die het Federaal Planbureau voor de Europese Commissie maakte, missen die maatregelen hun effect niet. Ze volstaan niet om de stijging van de pensioenkosten te stoppen, maar die stijging wordt wel sterk getemperd. Zonder de maatregelen van de regering zouden de pensioenkosten tegen 2060 stijgen van 11,8 tot 15,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dankzij de ingreep in de pensioenen kan die toename beperkt blijven tot 13 procent van het bbp. De stijging verloopt dus bijna drie keer minder snel dan zonder de pensioenhervorming. Of nog, zonder de hervorming zou de overheid zo’n 8 miljard euro meer moeten uitgeven aan de pensioenen in 2060. Maar ook de indexsprong neemt een deeltje voor zijn rekening van de afgeremde groei in de pensioenkosten. Net als de afname van het aantal ambtenaren die nog altijd een royaler pensioen genieten dan werknemers in de private sector.
Invaliditeit

Het Planbureau wijst er wel op dat het aantal mensen met een langdurige arbeidsongeschiktheid of invaliditeit zal toenemen. Naarmate mensen langer werken, zijn er ook meer die in arbeidsongeschiktheid kunnen terechtkomen. De regering-Michel heeft de ambitie om langdurige zieken te re-integreren. Zij heeft daarover twee koninklijke besluiten voor advies aan de sociale partners bezorgd. Werklozen die langdurig ziek zijn, zouden 10 procent van hun uitkering moeten inleveren als ze onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. Langdurige zieken, die wel een arbeidsovereenkomst hebben, hebben volgens De Tijd niets te vrezen

Krant - De Standaard

woensdag 25 november 2015

Werken tot je 77ste - De Standaard

De Deense kinderen die vandaag geboren worden, zullen tot hun 77ste moeten werken. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) trok naar het noorden om te zien hoe de Denen hun arbeidsmarkt radicaal herdenken.

Krant - De Standaard

maandag 23 november 2015

Ook een waarborg van 100.000 euro op je tak 21 en pensioensparen? - Pensioen - Moneytalk.be

Op je spaarrekening geldt de waarborg van 100.000 euro. Maar hoe zit dat voor je tak 21, tak 23, spaarverzekering, groepsverzekering en VAPZ?


Depositogarantiesysteem

Het gekende depositogarantiesysteem komt tot maximum 100.000 euro tussen als je bank failliet zou gaan en dus niet meer in staat is tegoeden terug te betalen. Maar hoe zit dat voor je (spaar)verzekeringen?

Ook een waarborg van 100.000 euro op je tak 21 en pensioensparen? - Pensioen - Moneytalk.be

Langer werken, meer pensioen - Trends

Wie nu nog vroeger wil stoppen met werken, moet dat voelen in zijn portemonnee. Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.
Of u nu aan pensioensparen doet, een groepsverzekering hebt bij uw werkgever, of uw pensioen hoopt aan te vullen met huurinkomsten, ... We zijn er stilaan allemaal van doordrongen dat het wettelijk pensioen laag is en een aanvulling geen overbodige luxe. Met het huidige systeem is een hoger wettelijk pensioen niet te betalen. Steeds minder actieven moeten steeds meer mensen op rust op hun schouders dragen. We moeten met zijn allen langer werken. Er zit niets anders op. Maar tegenover langer werken, moet ook een significant hoger pensioen staan. Wie nu nog vroeger wil stoppen met werken, moet dat voelen in zijn portemonnee. Het is de enige manier om mensen echt te motiveren langer aan het werk te blijven.

Langer werken, meer pensioen - Finance - Trends Mobile

dinsdag 17 november 2015

Je bent jong en je wil wat: pensioensparen? | MijnKapitaal

We brengen vandaag het verhaal van Jan. Jan is twintig jaar en sinds kort aan de slag als arbeider. Hij woont nog bij zijn ouders. Zijn bankier nodigt hem uit voor een goed gesprek. We hebben de namen en exacte bedragen veranderd om de onschuldigen te beschermen. Maar dit artikel is dus wel op echte feiten gebaseerd. Echter niet van één enkele Jan, maar van meerdere jonge mensen met erg gelijkaardige verhalen.

Je bent jong en je wil wat: pensioensparen? | MijnKapitaal

maandag 16 november 2015

Het pensioen van de jongeren , Factuur van vergrijzing dreigt de kloof tussen generaties te vergroten - De Standaard Mobile

Factuur van vergrijzing dreigt de kloof tussen generaties te vergroten

Er is geen reden waarom er na zeven magere niet net als voorheen weer zeven of meer vette jaren zouden volgen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de jongste actieve generatie haar deel van de vruchten plukt, zegt Bart Sturtewagen.

PLUS | Niet geregistreerd - De Standaard Mobile

zondag 15 november 2015

Bacquelaine wil eenvormig minimumpensioen voor gemengde loopbanen | De Tijd

Personen die tijdens hun loopbaan deels ambtenaar zijn geweest en deels werknemer, zullen ook recht krijgen op een minimumpensioen. De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), legt daartoe volgend jaar een voorstel neer, zo meldde hij op een debat deze morgen georganiseerd door De Tijd en de zusterkrant L'Echo.

Bacquelaine wil eenvormig minimumpensioen voor gemengde loopbanen | De Tijd

Aanvulling wetgeving rond pensioenmaatregelen voor geïntegreerde politie | Presscenter.org

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over een aanvulling op de pensioenmaatregelen voor leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Het voorontwerp van wet wijzigt een wet rond de eindeloopbaanregeling voor de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. De huidige wetgeving bepaalde dat een periode van non-activiteit niet meetelde om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde van de politieagenten vervuld werd, om met vervroegd pensioen te mogen gaan. De wijziging aan de bestaande wet houdt in dat de periode van non-activiteit wel meetelt om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde vervuld is. Deze periodes tellen echter niet mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Dat bedrag wordt berekend door de wedde die ze ontvangen hebben in de jaren voor de aanvang van de non-activiteit. Die wedde wordt dan als referentiewedde gebruikt. Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Aanvulling wetgeving rond pensioenmaatregelen voor geïntegreerde politie | Presscenter.org

vrijdag 13 november 2015

Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing.

Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2014-2060 en met de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven. In dat kader werd de impact van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag geraamd.

Een forse daling van de budgettaire kosten van de vergrijzing...donderdag 12 november 2015

Meer gepensioneerden, minder nieuwe uitkeringen - HLN.be

Het aantal personen dat recht heeft op een uitkering van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is vorig jaar gestegen tot 1.938.773, 8,2 procent meer dan in 2010 en 2,26 procent meer dan in 2013. De optrekking van de leeftijd voor het vervroegd pensioen, die door de pensioenhervorming van de regering Di Rupo doorgevoerd werd, had dan weer als gevolg dat het aantal nieuwe uitkeringen in 2014 lager lag dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van de RVP. De uitgaven voor de pensioenen zijn goed voor een maandelijkse kost van ruim 2,025 miljard euro.

Meer gepensioneerden, minder nieuwe uitkeringen - HLN.be

woensdag 11 november 2015

Sigedis meldt vergeten bedrijfspensioenen - Pensioen - Moneytalk.be

Gepensioneerden die tijdens hun carrière van werk zijn veranderd en bij hun vorige werkgever een pensioenplan hadden, krijgen vanaf volgend jaar een melding als ze dat kapitaal nog niet hebben opgenomen.

Sigedis meldt vergeten bedrijfspensioenen - Pensioen - Moneytalk.be

Gepensioneerde automatisch verwittigd van slapend bedrijfspensioen | De Tijd

Gaat u met pensioen maar vergat u dat u een bedrijfspensioen bij een vorige werkgever hebt opgebouwd, dan zal u daar vanaf volgend jaar automatisch van verwittigd worden. Dat blijkt uit een antwoord van de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) op een parlementaire vraag van CD&V-volksvertegenwoordiger Sonja Becq.

Gepensioneerde automatisch verwittigd van slapend bedrijfspensioen | De Tijd

Zo zorg je voor een goede groepsverzekering - Verzekeren - Moneytalk.be

Een groepsverzekering zorgt er voor dat je een hoger pensioen krijgt. Een goede groepsverzekering biedt extra waarborgen. Een overzicht.

Zo zorg je voor een goede groepsverzekering - Verzekeren - Moneytalk.be

Regering wil bedrijfspensioen waarbij werknemer zelf bijdrage kiest | De Tijd

Een aanvullend pensioen bij uw werkgever opbouwen waarvan u zelf mag kiezen welk deel van uw loon uw werkgever hiervoor moet reserveren. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil voor werknemers een vrij aanvullend pensioen creëren, bovenop het bestaande bedrijfspensioen.

Regering wil bedrijfspensioen waarbij werknemer zelf bijdrage kiest | De Tijd

zondag 8 november 2015

Mypension vertelt wanneer u met vervroegd pensioen kan - detijd.be

Benieuwd wanneer u met vervroegd pensioen kunt gaan en op welk pensioen u dan recht heeft? Vanaf volgend jaar kunt u het te weten komen op mypension.be. De site biedt nu al een overzicht van uw wettelijke en aanvullende pensioen. In zijn beleidsverklaring belooft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dat daar volgend jaar nog extra informatie op terug te vinden zal zijn. Vanaf februari kunt u op mypension.be nagaan vanaf wanneer u met vervroegd pensioen kunt gaan. Eind volgend jaar kan u er dan ook terugvinden op welk pensioenbedrag u dan recht heeft. En vanaf eind 2017 moet het mogelijk worden om simulaties te maken van uw pensioenbedrag in functie van uw loopbaan.

Mypension vertelt wanneer u met vervroegd pensioen kan

vrijdag 6 november 2015

GOGI en de pensioenspaarfondsen op 1 11 2015 | MijnKapitaal

Hier krijg je de GOGI-score van de pensioenspaarfondsen op 16 oktober 2015. De volledige uitleg kan je vinden in het artikel van mijn collega Robokat. Het is te gek om heel die punctuele uitleg nog eens te herhalen.

GOGI en de pensioenspaarfondsen op 1 11 2015 | MijnKapitaal

CD&V : Transparantie aanvullende pensioenen vanaf 2016 / Politics.be

Vanaf januari 2016 zullen gepensioneerden automatisch verwittigd worden van het bestaan van eventueel nog ‘slapende’ aanvullende pensioenen, aldus volksvertegenwoordiger Sonja Becq. Burgers hoeven dus zelf niets meer op te volgen. Vanaf begin 2016 zou immers de databank aanvullend pensioenen operationeel en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners. Er is een veiligheidsmechanisme ingebouwd zodat vzw SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens) op zoek gaat wanneer de begunstigde van het aanvullende pensioen niet onmiddellijk terug te vinden is.

CD&: Transparantie aanvullende pensioenen vanaf 2016 / Persmededelingen / Politics.be 

Als 50.000 gepensioneerden aan de slag blijven, nemen zij dan 50.000 banen af van de jongeren? - Trends.be

Als werknemers vroeger met pensioen gaan, maken zij dan de weg vrij voor werkloze jongeren? De beschikbare arbeid moet eerlijk worden verdeeld. Bent u die mening toegedaan? Dat vraagt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School, zich af.

Als 50.000 gepensioneerden aan de slag blijven, nemen zij dan 50.000 banen af van de jongeren Trends.be

Brengt mijn VAPZ mijn belasting-vermindering voor pensioenen in het gedrang ?- De Standaard

Als zelfstandige verwacht ik een laag pensioen. Als aanvulling zal op 65-jarige leeftijd ook mijn Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelf-standigen (VAPZ) worden uitbe-taald. Dat wordt belast via een fictieve rente die bij mijn belast-baar inkomen wordt opgeteld. Heeft dat extra inkomen tot gevolg dat ik geen recht meer heb op de belastingvermindering voor lage pensioenen? L.C., Gent

Brengt mijn VAPZ mijn belasting-vermindering voor pensioenen... - De Standaard

Wetgeving pensioenen overheidssector

Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt - versie oktober 2015
Professionals - Wetgeving

donderdag 29 oktober 2015

Daniel Bacquelaine antwoordt op uw vragen | De Tijd

Zaterdag 14 november 2015 is Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen, gastspreker op de geldbeurs Finance Avenue, georganiseerd door de zakenkranten De Tijd en L’Echo. Hij zal er antwoorden op al jullie pensioenvragen. Stel daarom hier uw vraag en kom op 14 november gratis naar Finance Avenue.

Daniel Bacquelaine antwoordt op uw vragen | De Tijd

zondag 25 oktober 2015

Aanvullend pensioen: 'Velen denken dat dit akkoord enkel goed is voor werkgevers. Niets is minder waar' - Knack.be

Vele denken dat dit akkoord enkel goed is voor de werkgevers. Niets is minder waar. In dit akkoord zitten immers een aantal positieve elementen voor de werknemer. Zo wordt er aan het effectieve rendement niet geraakt: de gestorte premies zullen steeds aan het hogere rendement worden gekapitaliseerd als het effectieve rendement hoger is dan het minimumrendement. Ook indien de verzekeraar een hoger contractueel tarief heeft gegarandeerd, zal dit tarief verder van toepassing blijven voor de kapitalisatie van de gestorte premies. De verlaagde garantie ten laste van de werkgever is in geval van een groepsverzekering immers enkel van toepassing op nieuwe stortingen, en niet op het reeds gespaarde bedrag. Ook voor de spaarpot die reeds is opgebouwd, blijft de garantie immers 3,25% (of 3,75%) ongeacht het effectieve rendement. Pensioenfondsen functioneren dan weer als een spaarboek. Bijgevolg geldt de verlaagde garantie ten laste van de werkgever ook op de spaarpot die reeds is opgebouwd.

Aanvullend pensioen: 'Velen denken dat dit akkoord enkel goed is voor werkgevers. Niets is minder waar' - België - Knack.be


“Logisch dat regering akkoord over aanvullend pensioen overneemt” | Metro

De regering heeft zich tegenover de werkgevers en werknemers geëngageerd om het bereikte akkoord over de aanvullende pensioenen integraal over te nemen. ACV-voorzitter Marc Leemans vindt dat niet meer dan logisch. “Het zou niet gepast zijn om er weer aan te wijzigen.”

“Logisch dat regering akkoord over aanvullend pensioen overneemt” | Metro

donderdag 22 oktober 2015

Regering voert akkoord over aanvullend pensioen integraal uit. - De Standaard

De regering wil het akkoord dat de Groep van Tien vorige week bereikte over het aanvullend pensioen volledig uitvoeren. Dat laat eerste minister Charles Michel weten. Vakbonden en werkgevers hebben vorige week woensd

Regering voert akkoord over aanvullend pensioen integraal ui... - De Standaard

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :