woensdag 30 maart 2011

Unizo : '1.000 euro minimumpensioen zelfstandigen is psychologische drempel'

UNIZO reageert positief op de verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen zoals aangekondigd door minister van zelfstandigen Laruelle. “Voor het eerst wordt de psychologische drempel van 1000 euro voor alle zelfstandigen met een volledige loopbaan overschreden,” zegt UNIZO tevreden. Toch is het werk volgens de ondernemersorganisatie niet voltooid. “Een volledige gelijkschakeling met de minima voor werknemers blijft voor de nieuwe regering het te bereiken doel."


UNIZO wijst er ook op dat de pensioenen voor gemengde loopbanen, dus voor zij die als werknemer en als zelfstandige gewerkt hebben, nog gediscrimineerd worden. “Elk gepresteerd jaar in de werknemerssector moet hetzelfde bedrag als het minimumpensioen voor zelfstandigen opleveren. Iemand met een gemengde loopbaan van 45 jaren krijgt nu minder dan het minimimumpensioen waar degene met een zuivere zelfstandige loopbaan recht op heeft. Dat is zeer onrechtvaardig,” vindt UNIZO. De ondernemersorganisatie dringt er bij minister Daerden op aan deze problematiek opnieuw op de agenda te plaatsen.

Vervolg


NSZ : Minimumpensioen zelfstandigen stijgt, maar kloof nog niet gedicht

Op 1 september stijgt het minimumpensioen voor zelfstandigen met een goede 2 procent. De maandelijkse minimumbedragen worden dan 1310 euro per maand voor een gezinspensioen en 1007 euro voor een gepensioneerde alleenstaande. NSZ vindt deze stijging een goede zaak. Het sociaal statuut van de zelfstandige wordt zo verbeterd, ook al is het maar deels. Daarom blijft de ondernemersorganisatie erop aandringen om de minimumpensioenen van zelfstandigen gelijk te schakelen met deze van loontrekkenden. Gepensioneerde werknemers zullen op 1 september nog steeds meer hebben: 1333 euro voor een gezinspensioen en 1066 euro voor een alleenstaande (rekening houdende met de indexering in april of mei). Het is dan ook niet meer dan fair dat de verschillen worden dichtgereden.

Het minimumpensioen voor zelfstandigen ligt nog steeds lager dan dat van een loontrekkende. Federaal minister van Middenstand Sabine Laruelle heeft eerder tijdens deze legislatuur aangekondigd om tegen 2011 de lat gelijk te stellen tussen de zelfstandigen en werknemers. Dat blijkt dus niet het geval. Voor NSZ is het duidelijk: het nu nog steeds bestaande verschil qua minimumpensioen moet weg. Het gaat om een discriminatie die de ondernemersorganisatie absoluut van tafel wil vegen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Voor het ondernemerschap in België is het noodzakelijk dat er geen discriminatie meer bestaat tussen het sociaal statuut van de zelfstandigen en dat van de werknemers. Het is immers nog steeds zo dat een significant deel van de zelfstandigen onder de armoedegrens leeft. Daarom is een volwaardig sociaal statuut op alle niveaus meer dan nodig. En daarvoor is, ondanks de inspanningen van minister Laruelle, nog een pak werk aan de winkel.”

Persbericht

Nationale Arbeidsraad : ADVIES Nr. 1767 van 02.03.2011 : Informatieverstrekking over pensioen

Uitvoering van de Generatiepactwet : Informatieverstrekking over pensioenen – Follow-up advies nr 1.621 van 6 november 2007

In zijn advies nr. 1.621 van 6 november 2007 heeft de Raad zich voorgeno-men om op geregelde momenten een evaluatie te maken van de vooruitgang van het project met betrekking tot de informatieverstrekking over de pensioenen.

Het Bureau van de Nationale Arbeidsraad heeft daarom een werkgroep opge-dragen een onderzoek te wijden aan de actuele stand van uitvoering van dit project.

Om te komen tot een geactualiseerde stand van zaken heeft de Raad een be-roep kunnen doen op de gewaardeerde medewerking van de pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) en van de vzw SIGeDIS.

Op verslag van deze werkgroep heeft de Raad op 2 maart 2011 navolgend advies uitgebracht.


NAR-advies-1767

Trage toekenning minimumpensioenen

In januari werd Wouter De Vriendt (Groen!) gevraagd om commentaar te geven bij een item over de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) in het Radio 1 programma Peeters en Pichal. Daaruit bleek dat er bij de toekenning van de IGO nog heel wat fout loopt en dat velen niet weten dat er zoiets als een IGO bestaat. Wouter De Vriendt stelde hierover enkele parlementaire vragen aan Minister van Pensioenen Michel Daerden.

Vervolg

Seminarie ‘Sigedis en de Databank Aanvullende Pensioenen - Project DB2P’

De Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen organiseert een seminarie over " Sigedis en de Databank Aanvullende Pensioenen - Project DB2P ".

Waar en wanneer ?

Op vrijdag 29 april 2011 vanaf 13.00 u in de zaal Parabole, Filip De Goedestraat 21, 1000 Brussel


Wat ?

Het uur van de waarheid is stilaan aangebroken voor de reeds lang aangekondigde databank Aanvullende Pensioenen. De pensioeninstellingen starten stilaan met een pre-load van hun gegevens om de kwaliteit van hun data te verbeteren. Daarna moeten in crescendo de aangiftes van de pensioeninstellingen volgen. Wat er nu juist staat te gebeuren en wanneer, willen we op dit seminarie nog eens op een rij zetten aan de hand van 10 concrete vragen die we willen voorleggen aan Sigedis. De vertegenwoordigers van zowel sectoren, bedrijven, providers als verzekeraars willen we hun verhaal laten doen in verband met het user-management en het toegangsbeheer.

Voor wie ?
Dit seminarie is bedoeld voor al wie betrokken is bij het gegevensbeheer van een IBP of de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Programma en inschrijving

Chris Verhaegen Europees pensioenadviseur

Chris Verhaegen, de Belgische topvrouw van de Europese federatie van pensioenfondsen, is benoemd tot lid van de twee stakeholdergroepen die de Europese toezichthouder voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) adviseren, aldus De Tijd. Die groepen, die beide 30 leden tellen, maken het de EIOPA makkelijker overleg te voeren met belanghebbende partijen over onder andere regulering en richtlijnen. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de pensioen- en verzekeringsindustrie, maar ook consumentenorganisaties en vakbonden maken er deel van uit.

Geef uw Individuele Pensioentoezeggingen aan vóór 31 maart 2011

Nog één dag, want uiterlijk op 31 maart moet u aangeven hoeveel individuele pensioentoezeggingen (IPT's) uw bedrijf het afgelopen jaar aan zijn werknemers toegekend heeft. Daarnaast dient u aan te tonen dat er binnen uw onderneming een collectief pensioenstelsel bestaat voor alle werknemers die onder een arbeidsovereenkomst werken. Alleen onder deze voorwaarde mogen immers IPT's toegekend worden.

De aangifte van deze informatie gebeurt via het "Formulier WAP-4" dat uiterlijk op 31 maart per post verstuurd moet worden naar de CBFA, Departement Aanvullende Pensioenen, Congresstraat 10-16 in 1000 Brussel. Bedrijven die deze mededelingsplicht niet naleven, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

Als uw onderneming in 2010 geen nieuwe IPT's afgesloten heeft, hoeft u niets te melden.


dinsdag 29 maart 2011

Opinie : Pensioenen van Vlaamse ziekenhuizen : Topje van de ijsberg

Afgevaardigd bestuurder Johan Hellings van Icuro, de koepel van de grote fusieziekenhuizen in Vlaanderen, luidt de noodklok. Als er niets gebeurt, gaan die ziekenhuizen ten onder aan de kosten voor de pensioenen van de zowat 8.000 personeelsleden met ambtenarenstatuut die ze nog in dienst hebben. Die kosten lopen al over enkele jaren op tot over de 100 miljoen per jaar. In de komende 25 jaar is er een tekort van 2,7 miljard euro, alleen al voor het personeel met ambtenarenstatuut van de grootste Vlaamse ziekenhuizen.

Het probleem dat Hellings schetst is letterlijk het topje van een ijsberg. Het gaat niet eens over alle pensioenen van alle Vlaamse ziekenhuizen. Bovendien zijn er in Wallonië en Brussel ziekenhuizen die in hetzelfde schuitje zitten. Daar komt nog bij dat de pensioenproblematiek van de openbare en gemengde ziekenhuizen maar een en onderdeeltje is van het gigantische pensioenprobleem van de ondergeschikte besturen zoals steden, gemeenten en provincies.
maandag 28 maart 2011

Noodkreet over de financiering van de pensioenen in publieke ziekenhuizen

De financiering van de pensioenverplichtingen van ziekenhuizen met publieke partners zal ons voor grote problemen stellen. De steeds toenemende lasten worden immers onvoldoende gedekt door de ziekenhuisfinanciering. De steeds toenemende factuur zal een grote hypotheek leggen op de ziekenhuiswerking en zelfs ziekenhuizen in hun voortbestaan bedreigen. ICURO pleit enerzijds om niet meer statutair aan te stellen in de ziekenhuizen zodat het financieringstekort niet verder toeneemt en anderzijds voor een financiële oplossing ten gronde van de pensioenverplichtingen uit het verleden. In het kader van het Sociaal Akkoord 2011, afgesloten met de vakbonden, blijft minister Onkelinx de statutaire aanstelling echter promoten, waardoor er druk zal komen om opnieuw te statutariseren in de ziekenhuizen en bijgevolg het probleem terug zal vergroten. De dramatische prognoses naar de toekomst en het gebrek aan overleg met de betrokken ministers dwingen ons tot een noodkreet.

Vervolg

Pensioenbom onder openbare ziekenhuizen

De openbare ziekenhuizen en de ziekenhuizen die vroeger openbaar waren, zitten op een tijdbom van 2,7 miljard euro, zegt hun koepel, ICURO.

Johan Hellings, afgevaardigd bestuurder van ICURO, de koepel van de Vlaamse openbare ziekenhuizen en ziekenhuizen ‘met publieke roots’ (die ontstonden uit fusies van privé- en openbare ziekenhuizen), trekt aan de alarmbel. Zijn leden moeten extra betalen voor de pensioenen van hun vroegere medewerkers en krijgen daarvoor geen extra geld.

Het een en ander heeft te maken met de omvormingen van ziekenhuizen.

Vervolg

Minimumpensioen zelfstandigen straks voor het eerst hoger dan 1.000 euro

De minimumpensioenen voor zelfstandigen zullen na de geplande verhoging van 1 september voor het eerst hoger liggen dan 1.000 euro. Dat meldt ontslagnemend minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle.

In een communiqué lijst de MR-minister de maatregelen op ten voordele van de zelfstandigen in de begroting 2011. Met een budget van 25 miljoen euro in 2011 (en 70 miljoen euro op jaarbasis) dat gewijd wordt aan welzijnsmaatregelen, benadrukt Laruelle dat ze erin is geslaagd de oorspronkelijke enveloppe voor maatregelen voor zelfstandigen met 30 procent te verhogen.

Vervolg

zondag 27 maart 2011

Hoe begint u aan het einde van uw loopbaan?

Sinds deze week kunt u uw pensioen via het internet aanvragen. U hebt alleen een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Wie moet zijn pensioen aanvragen?


Vervolg op Netto

zaterdag 26 maart 2011

Regering wil voorwaarden voor prepensioen aanscherpen

De Belgische regering zal in de herfst een evaluatie maken van de resultaten van het generatiepact en zal indien noodzakelijk de voorwaarden voor toegang tot prepensionering aanscherpen. Dat staat in een brief die ontslagnemend premier Yves Leterme vandaag heeft overgemaakt aan zijn Europese collega's.
In het kader van het Euro Plus Pact zijn de eurolanden verplicht om jaarlijks een aantal engagementen aan te gaan om hun concurrentiepositie te versterken, de financiële stabiliteit te verzekeren en de duurzaamheid van de openbare financiën te garanderen.

Vervolg

vrijdag 25 maart 2011

Ook oma wil gelijk loon : bij gepensioneerde vrouwen is de ongelijkheid nog schrijnender

Gelijke lonen voor gelijk werk voor vrouwen en mannen, Caroline Gennez en Ingrid Lieten vinden het niet meer dan rechtvaardig. Maar ze willen meer, want bij gepensioneerde vrouwen is de ongelijkheid nog schrijnender.

Wat de bonkende bomma's van Equal Pay Day en de aandacht voor de huidige loonkloof zouden kunnen doen vergeten, is dat heel wat vrouwen die intussen al lang de pensioensgerechtigde leeftijd hebben bereikt nu het slachtoffer zijn van de nog veel grotere ‘loopbaankloof' uit het verleden. Nog niet zo heel lang geleden – toch niet als we spreken over volledige loopbanen in de context van pensioenen – waren de opvattingen over vrouwen en betaald werk immers nog veel nadeliger voor vrouwen dan nu.

Vervolgdonderdag 24 maart 2011

Verhoging minimumpensioenen op 1 september 2011

Zenito vernam dat de ministerraad afgelopen vrijdag instemde met de verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het minimumpensioen stijgt met 2,11 % of 2,37 %, afhankelijk van het feit of u een gezinspensioen dan wel een pensioen als alleenstaande geniet.

Deze stijging van het minimumpensioen kadert in de jaarlijkse welvaartsaanpassingen zoals afgesproken in het generatiepact. Deze stijging houdt aan de huidige index de volgende wijzigingen in:

  • Het minimumpensioen als alleenstaande stijgt van € 964,55 naar € 1 007,14 per maand.
  • Het minimum gezinspensioen stijgt van € 1 258,13 naar € 1 310,14 per maand.

Opgelet, de bovenstaande bedragen hebben betrekking op een zelfstandige met een volledige loopbaan van 45 jaar.

Pensioenspaarfondsen brengen 7% op

Het herstel van de beurskoersen heeft een gunstig effect op de opbrengst van het pensioensparen. Wie al vijftien jaar meedoet, heeft nu een gemiddelde opbrengst van 7% op zijn belegging. Bovenop komen nog de fiscale voordelen.


Iedere belastingplichtige tussen 18 en 64 jaar kan aan pensioensparen doen. Hij kan dan kiezen tussen een bankfonds en een verzekeringsformule. Bij het eerste wordt de storting via de beurs belegd in aandelen en is het rendement onvoorspelbaar. Bij het tweede is er een minimumopbrengst gegarandeerd en kan er bovenop nog een bonus worden toegekend als de maatschappij erin slaagt om de storting met succes te beleggen.


Vervolg

Een dag in het leven van 65- tot 75-jarigen

Gemiddeld besteden mensen van 65 tot 75 jaar 39,5% van hun tijd aan slapen en rusten, 22,5% aan vrije tijd, 14,9% aan huishoudelijk werk, 10,2% aan persoonlijke verzorging, 6,9% aan sociale contacten en 4,5% aan verplaatsingen. In vergelijking met de vorige resultaten werd in 2005 door de 65- tot 75-jarigen meer tijd gespendeerd aan vrije tijd en aan verplaatsingen. Er werd minder tijd uitgetrokken voor slapen en rusten, huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging en sociale contacten. Dat blijkt uit een analyse van de twee laatste nationale tijdsbestedingsonderzoeken - die uit 1999 en 2005 - die georganiseerd werden door de onderzoeksgroep TOR-VUB in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

Slapen en rusten neemt gemiddeld 9u28 per dag in beslag. De maaltijden voorbereiden duurt 42 minuten, eten en drinken 1u38, winkelen 23 minuten en klusjes uitvoeren 41 minuten. Daarnaast blijft er gelukkig nog wat vrije tijd over. Televisiekijken is de meest populaire bezigheid. 93,9% van de bevolking van 65 tot 75 jaar doet het en dagelijks wordt er 3u30 aan besteed.

Bijna één op vijf gaat wandelen (18,7%), gedurende gemiddeld 1u24. 2,8% breit of haakt. Twee op drie van onze 65- tot 75-jarigen leest (gemiddelde duur per lezer op een willekeurige dag: 1u11), naar de radio luisteren (als hoofdactiviteit) gebeurt door één op 7 (37 minuten) en drie op vier verplaatst zich (1u25). Zes op honderd 65- tot 75-jarigen gaat met de hond wandelen, wat gemiddeld 1u14 in beslag neemt. Gekaart met vrienden wordt door 3,0% van alle 65- tot 75-jarigen. Alléén kaarten is met een participatiegraad van 4,6% nog wat populairder. Kruiswoordraadsels invullen gebeurt door negen op honderd. Ongeveer 16% van de 65- tot 75-jarigen heeft op een willekeurige dag geen sociaal contact (in levende lijve, via telefoon of via de computer). Dat aandeel is iets gestegen tussen 1999 en 2005 (van 14,6 naar 15,7%).

Belgisch tijdsbudgetonderzoek


Nieuw op DB2P - Sigedis

Lijst van Pensioeninstellingen en Sectorale Inrichters
U kunt voortaan de lijst van Pensioeninstellingen en Sectorale Inrichters consulteren in onze infotheek.

Publicatie XSD-schema
De instanties die per batch willen aangeven, dienen de aangifte-bestanden op te stellen in XML-formaat. Deze XML berichten moeten een aantal vereisten respecteren, die worden vastgelegd in een XSD-schema. Het schema dat hoort bij de instructies versie 01.02 werd gepubliceerd.

Aanstellen technische gebruiker
Vanaf heden kan de Lokale Beheerder met hoedanigheid "Beheerder Aanvullende Pensioenen" een technische gebruiker aanstellen.

Meer info

Risiconiveau Europese verzekeringsmarkt blijft hoog

De Europese verzekerings- en pensioenfondsenbranche herstelt langzaam, maar de risico’s voor de markt blijven hoog. Dat stelt de Financial Stability Committee van de Europese toezichthoudersorganisatie CEIOPS. CEIOPS is op 1 januari opgegaan in het nieuwe EIOPA.

De Financial Stability Committee beschrijft twee keer per jaar de financiële conditie en stabiliteit van de Europese verzekerings- en pensioenfondsensector. In het laatste rapport, dat vlak voor de jaarwisseling verscheen, geeft de commissie aan dat het risicoklimaat niet significant is gewijzigd ten opzichte van haar vorige rapport. Met andere woorden: het risiconiveau blijft hoog.

Vervolg

Samenwonen minder gunstig voor uw pensioen

Het wettelijk pensioen kent alleen het huwelijk. Daardoor hebben alleen gehuwden recht op een overlevingspensioen. Woont u feitelijk of wettelijk samen, dan valt u uit de boot. Al is er wel een kleine opening voor wettelijk samenwonenden.

Vervolg op Netto

dinsdag 22 maart 2011

Prejudiciële vraag betreffende artikel 2, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

Schendt artikel 2, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen, in zoverre het het voordeel van het definitieve overlevingspensioen beperkt tot enkel de langstlevende echtgenoot die meer dan één jaar gehuwd was en het de langstlevende echtgenoot die minder dan één jaar gehuwd was van het voordeel ervan uitsluit, hoewel de echtgenoten voordien verbonden waren door een contract van wettelijke samenwoning ?


Uitspraak:

Artikel 2, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het het voordeel van het definitieve overlevingspensioen beperkt tot enkel de langstlevende echtgenoot die meer dan één jaar gehuwd was en het de langstlevende echtgenoot die minder dan één jaar was gehuwd van het voordeel ervan uitsluit, hoewel de echtgenoten voordien waren verbonden door een contract van wettelijke samenwoning en waarbij de gezamenlijke duur van het huwelijk en de wettelijke samenwoning minstens één jaar bedraagt.

Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 39/2011 van 15 maart 2011 - prejudiciële vraag betreffende artikel 2, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

Begroting bevat ook sociale cadeautjes

De beslissingen die de federale overheid van lopende zaken bekend maakte, bevatten niet enkel besparingen, maar ook nieuwe uitgaven. Sociale cadeautjes, volgens sommigen. Noodzakelijk verbeteringen volgens de ontslagnemende regering en de sociale ministers eruit: Laurette Onkelinx (PS), Joëlle Milquet (CDH) en Sabine Laruelle (MR).
De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn gericht op gepensioneerden en invaliden.

• Het minimumpensioen voor werknemers (320.000 gevallen) gaat omhoog met 2 procent op 1 september 2011.

• De oudste werknemerspensioenen (ingegaan 15 jaar geleden of vroeger) gaan omhoog met 2,25 procent maar pas in 2012.

• In dat jaar 2012 krijgen alle gepensioneerde werknemers een verhoging van 1,25 procent.

• Voor de zelfstandigen gelden die maatregelen ook met hier en daar wat lichte aanpassingen. Een concreet gevolg daarvan is dat het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige dit jaar voor het eerst stijgt tot enkele euro’s boven de 1.000 euro per maand. Een prestatie waarop aftredend minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR) trots is. Il faut le faire: in lopende zaken zo’n mijlpaal verwezenlijken, vindt ze van zichzelf.

Terloops: het minimumpensioen geldt enkel voor wie 45 jaar gewerkt heeft; wie minder gewerkt heeft maar toch nog meer dan 35 jaar, krijgt een bedrag pro rata.

• De IGO, de inkomensgarantie voor ouderen, wordt ook verhoogd met 2 procent in september 2011. De IGO is de uitkering (of de aanvulling op een lagere uitkering) voor wie minder heeft dan het leefloon en geen bezittingen heeft.

VervolgZes op de tien vijftigplussers telt niet af naar pensioen

Slechts 42,3 procent van de vijftigplussers kijkt uit naar zijn pensioen. Dames willen dan veel bij hun familie zijn, mannen bij hun geliefden, blijkt uit een recente enquête.


Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het virtuele ontmoetingsplatform Go51 bij 5.950 vijftigers en zestigers en aangevuld met onderzoeksresultaten van de jaarlijkse Trendbarometer. Terwijl 55 procent van alle Belgen wel eens bioproducten koopt, is dat bij deze leeftijdscategorie drie op de vier. Volgens Go51 kopen vijftigplussers meer bio dan jongere Belgen omwille van hun groter budget en hun groter bewustzijn. "Voor hen mogen gezonde en duurzame producten gerust meer kosten", zo luidt het.


Voorts blijkt uit de bevraging dat zes op de tien vijftigers en zestigers niet aftellen naar hun laatste werkdag. Slechts 42,3 procent van hen kijkt daadwerkelijk uit naar zijn pensioen. "Dat is zelfs minder dan jongere generaties, die nu al (tevergeefs) hopen dat ze niet tot latere leeftijd aan de slag moeten blijven", concludeert Go51. "Zij die er wel naar uitkijken om van de arbeidsmarkt te stappen, geven aan dat ze in de eerste plaats meer tijd willen doorbrengen met hun familie (42,1 procent) of partner (38,1 procent). Pittig detail: vrouwen kijken vooral uit naar 'quality time' met de familie, terwijl mannen deze liever met hun partner doorbrengen."


Go51 wijst er nog op dat 42,5 procent van de vijftigplussers lid zijn van een sociaal netwerk. Daar speelt het overigens zelf op in met GO51.eu, een virtueel ontmoetingsplatform "de vitale en reislustige 50-tot 69-plusser". Go51 is een initiatief van Xenarjo, een erkende coöperatieve vennootschap van bekende Belgische bedrijven.

In het Belgisch Staatsblad : Sectoraal pensioenstelsel voor werknemers van de scheikundige nijverheid

21 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid" en tot vaststelling van de statuten ervan, bl. 17901.

21 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de scheikundige nijverheid" en vaststelling van de statuten ervan, bl. 17904.

maandag 21 maart 2011

Werken na pensioen loont beetje meer

Zelfstandigen die werken na hun pensioen werden daarvoor tot hiertoe dubbel bestraft. De jaren die ze blijven werken, tellen immers niet mee voor de berekening van hun later pensioenbedrag. En wie meer verdient dan een bepaald grensbedrag, verliest een deel van zijn pensioen. Die eerste discriminatie wordt nu opgeheven: de jaren die men blijft werken na zijn pensioen, tellen ook meer voor de latere pensioenberekening. LVZ vraagt ook al lang dat de tweede discriminatie wordt weggewerkt...

"Iedereen zou na zijn pensioen onbeperkt moeten kunnen bijverdienen". zegt LVZ-directeur Luc Soens. "Het argument dat daarmee jobs voor jongeren verloren gaan, gaat immers al lang niet meer op. De schaarste op de arbeidsmarkt laat zich integendeel steeds scherper voelen."


Eén dag werken goed voor federaal pensioen

Het OCMW van de badstad wil niet langer opdraaien voor de kosten van het leefloon van 65-plussers die hier kwamen in het kader van gezinshereniging. Voorzitter De Block wil hen één dag laten werken, waardoor ze recht hebben op een federaal pensioen.

Gezinshereniging

De Block signaleerde eerder al de problematiek, maar wordt nu geconfronteerd met een nieuw fenomeen: de ouders van de allochtone leefloners en equivalent leefloners komen ook naar ons land. ‘Dat is mogelijk in het kader van de gezinshereniging. Nu al zijn er in Oostende 42 mensen die ouder zijn dan 65 jaar en een leefloon aanvragen. In de praktijk komt het erop neer dat we hen dit als een soort pensioen moeten toekennen. Als OCMW betalen we 38procent van dat leefloon dat eigenlijk een soort pensioen is. Ik vind het niet normaal dat de lokale overheid het pensioen van die mensen moet betalen als gevolg van het federaal asielbeleid. We hebben echter een oplossing gevonden. Het kan perfect dat we die 65-plussers één dag aan het werk zetten, waardoor ze automatisch recht hebben op een gewoon pensioen dat betaald wordt door de federale overheid en niet meer door het lokaal bestuur.'

Extra pensioendruk

Dinsdagavond neemt de OCMW-raad daarover een principiële beslissing. Maar er komt kritiek op de scherpe uitlating van Franky De Block. Parlementslid Manu Beuselinck (N-VA): ‘Het plan zet ons pensioenstelsel nog meer onder druk. We dienden in de Kamer wetsvoorstellen in om de gezinshereniging, het grootste migratiekanaal, aan banden te leggen. Maar de SP.A twijfelt nog. We vrezen dat door oudere allochtonen één dag te laten werken en dan een minimumpensioen te geven, er een cascade in gang gezet wordt.'

zondag 20 maart 2011

Wanneer gaat u met pensioen?

Het debat over de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd is even uit de aandacht, maar blijft erg actueel. Hebt u er vragen over? Stel ze aan ons!
Zullen we echt langer moeten werken? En gaan we daar meer aan over houden? Hoeveel moet je sparen om je levensstandaard na je pensioen op peil te kunnen houden?

Zit u ook met vragen over uw pensioen, stuur ze ons dan door. De redactie bundelt een selectie van de meest gestelde en relevante vragen, en legt die voor aan een panel experts. De antwoorden leest u in de week van 4 april op De Standaard.biz.

We kunnen uiteraard geen antwoord geven op elke individuele problematiek. Probeer uw vragen zo algemeen mogelijk te houden, zodat ze ook voor andere lezers interessant kunnen zijn.

Stuur uw vraag vandaag nog naar geldvragen@standaard.be

vrijdag 18 maart 2011

As N-VA-PS realiseert kleine pensioeningreep : De jaren die iemand na zijn 65ste werkt, tellen nu wel mee in de berekening van zijn nieuw pensioen.

Aftredend minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) voert een kleine maar wezenlijke hervorming door in de pensioenen. Hij doet dit op aangeven van N-VA-kamerlid Ben Weyts. De ‘as PS-N-VA' die een nieuwe federale regering zou moeten schragen, werkt dus. Daerden schaft de ‘dubbele bestraffing' af van gepensioneerden die na hun pensionering durven werken (DS 27 januari). De jaren die iemand na zijn 65ste werkt, tellen nu wel mee in de berekening van zijn nieuw pensioen. Alleen de ‘enkele bestraffing' blijft over: wie meer verdient dan een (laag) grensbedrag, verliest een deel van zijn pensioen.

Vervolg

donderdag 17 maart 2011

Veilige beleggingen bestaan niet meer

Is de oplopende inflatie slecht nieuws voor pensioenfondsen en groepsverzekeraars? Zullen hun reserves snel smelten als sneeuw voor de zon?

Chris Verhaegen, secretaris-generaal van de European Federation of Retirement Provisions (EFPR) is duidelijk: "Hoge inflatie is altijd nadelig. Bij zo'n opstoot wordt het kapitaal aangevreten als de renteopbrengsten onvoldoende hoger gaan. En gezien de voorzichtige beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en groepsverzekeringen doet zich hier een probleem voor. Zij kiezen in belangrijke mate voor vastrentende beleggingen als obligaties."

In België beleggen pensioenfondsen 49 procent en groepsverzekeringen meer dan 70 procent in obligaties. Na de internetcrisis van tien jaar geleden en de financiële crisis van 2008-2009 werden pensioenfondsen door de toezichthouder sterk onder druk gezet om minder te focussen op de volatiele aandelen. "Elk pensioenfonds werd in de richting van obligaties geduwd", zegt Karel Stroobants, voormalig voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPI). "Gevolg is dat die fondsen en groepsverzekeringen ingeschreven hebben op obligaties met een zeer lange looptijd, tien tot vijftien jaar. Als de inflatie een aantal jaren hoge pieken scheert, dan smelten de pensioenreserves weg."

Vervolg


OESO : 'Pensioenleeftijd moet omhoog'

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waarschuwt dat de huidige pensioenhervormingen in de OESO-landen niet genoeg zijn.


De pensioenleeftijd zal omhoog moeten of uitgaven moeten naar beneden. Dit verklaart de OESO in een rapport. De stijging van de gemiddelde leeftijd is hoger dan de gemiddelde stijging van de pensioenleeftijd. In 2050 stijgt de pensioenleeftijd naar gemiddeld 65 jaar, volgens de denktank. Dit is een toename van 1,5 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen. Daartegenover staat dat de gemiddelde leeftijd met 3,5 jaar zal stijgen voor mannen en 4 jaar voor vrouwen. Hierdoor hebben werknemers in OESO-landen langer pensioen in 2050.Private sector
De huidige hervormingen zijn een stap in de goede richting volgens de denktank, maar er is meer nodig. Een optie is om werknemers aan te moedigen meer pensioenen af te sluiten in de private sector.
Verder moeten landen oppassen dat hervormingen niet de laagste inkomens aantasten. “We kunnen niet een toename riskeren van armoede op oudere leeftijd”, verklaart Angel Gurría, secretaris-generaal bij de OESO. “Dit risico wordt versterkt doordat de inkomens steeds meer ongelijk lopen in veel landen. Dit zorgt ook voor meer inkomensongelijkheid op oudere leeftijd.”


Private pensioenen
Het inkomen op de oude dag bestaat gemiddeld voor zo’n 60 procent uit pensioenen uit de collectieve sector in de OESO-landen. Ongeveer 40 procent bestaat uit inkomen van werk en private pensioenen. De OESO houdt de economische stand van 34 landen in de gaten, waaronder de Verenigde Staten, China, Saudi-Arabië en Nederland.

Investeren in oudere werknemer


De Oeso pleit voor een breed pakket aan maatregelen. ‘Een hogere pensioenleeftijd is slechts een deel van de oplossing’, zegt secretaris-generaal Angel Gurria van de Oeso. Zo zou er meer geïnvesteerd moeten worden in de oudere werknemer, onder meer door het aanbieden van opleidingen en het verbeteren van de werkomstandigheden.


Daarnaast zouden werknemers moeten worden gestimuleerd naast het staatspensioen te sparen voor een aanvullend pensioen. Dit gebeurt in veel landen nog nauwelijks, maar wordt volgens de landenorganisatie wel steeds belangrijker nu de publieke uitgaven overal omlaag worden geschroefd.


Kluwer Nederland

Informatie OESO

Informatie OESO-België

Informatie OESO-20 landen
Pensions at Glance 2011 OECD

Nederland: 'Aandelen verliesgevend voor pensioenfondsen'

Beleggingen in aandelen door pensioenfondsen zorgden de afgelopen 25 jaar voor relatief verlies. De fondsen waren beter af geweest als zij sinds 1985 alleen veilige langlopende obligaties hadden gekocht, in plaats van ook aandelen te kopen. Dat claimt actuaris Roland van Gaalen in een artikel in het Financiële Dagblad. De uitspraak is opmerkelijk omdat koepelorganisatie Pensioenfederatie eerder stelde dat beleggen in aandelen juist voordelig uitpakte.

Vervolg

Nederland: 'Verzekeraars verliezen hun winst op obligaties'

Nederlandse verzekeraars zagen volgens DNB in het vierde kwartaal van 2010 de omvang van hun obligatieportefeuilles door koersverliezen sterk dalen, tot 170 miljard euro per eind 2010. Uit cijfers van DNB komt ook naar voren dat deze instellingen lang schuldpapier bleven aankopen. Daarbij vond een herschikking plaats binnen obligaties van eurolanden.

DNB: 'Na eerdere kwartalen van koerswinsten werden de Nederlandse verzekeraars in het vierde kwartaal van 2010 geconfronteerd met een forse prijsdaling van hun obligatieportefeuilles van 8 miljard euro (-4,8 procent). Hierdoor waren de koerseffecten over het hele jaar bezien nihil. De koersveranderingen van de obligaties weerspiegelen de ontwikkeling van de lange rente.

Vervolg

Failliet van APRA Leven: het beschermingsfonds al aan het werk gezet!

Het failliet van APRA Leven is een eerste test voor het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen waar de levensverzekeringsgroepen sinds dit jaar zich moeten bij aansluiten.

De verzekeringsmaatschappij APRA Leven zag haar toelating van het CBFA ingetrokken waardoor automatisch wordt overgegaan tot een vereffening aangezien ze haar activiteiten niet meer kan voortzetten. APRA Leven is slechts klein van omvang en zijn liquidatie zal dan ook slechts een beperkte impact hebben. De liquidatie van APRA Leven kan op twee manieren gebeuren:
- ofwel een verkoop van de klanten in blok of in verschillende delen aan één of meerdere verzekeringsmaatschappijen
- ofwel een verkoop van de activa om daarna geleidelijk de opbrengst onder de klanten te verdelen.


Vervolg


woensdag 16 maart 2011

Tweede pensioenpijler voor de transportsector

De werkgevers in de transportsector (PC nr. 140.03) zullen 200 euro per jaar en per arbeider storten in een sectoraal pensioenplan. Daarover is na lang onderhandelen met de vakbonden een akkoord bereikt. Transporteurs die al een gelijkwaardig of beter aanvullend pensioen aanbieden, kunnen via een verklaring op eer vrijgesteld worden.

Dit plan gaat in vanaf 1 juli 2011.

Details bij Securex.


Beëindiging van arbeidsovereenkomst wegens bereiken van pensioenleeftijd

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 6, lid 1 van richtlijn 200/78/EG, zich niet verzet tegen een nationale bepaling waarin de geldigheid wordt erkend van clausules op grond waarvan arbeidsovereenkomsten van werknemers automatisch eindigen bij het bereiken van de pensioenleeftijd, voor zover, ten eerste, die bepaling objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitieme doelstelling van werkgelegenheid- en arbeidsmarktbeleid, en, ten tweede, de middelen voor het bereiken van deze doelstelling passend en noodzakelijk zijn.


Vervolg

Belastbaarheid uitkeringen wegens verlies kapitaal groepsverzekering en onderhoudssteun

Een belastingplichtige heeft naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot ingevolge een verkeersongeval diverse uitbetalingen ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. De administratie is van oordeel dat zowel de onderhoudssteun als de vergoeding wegens het verlies van het kapitaal van de groepsverzekering een belastbaar inkomen is. Het kapitaal van de groepsverzekering zou afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5%. De ondershoudssteun werd door de administratie omgezet van een kaptiaal in een rente.Vervolg

Premies groepsverzekering maken deel uit van het loon

Bijdragen of premies betaald door de werkgever voor een groepsverzekering maken deel uit van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. Artikel 2, lid 3, c van deze wet heeft betrekking op de aanvullende pensioenuitkering en niet op de premies of bijdragen.

Vervolg

Aftrekbaarheid aanvullend pensioen en de 80%-grens

Tussen een onderneming en wijlen haar gedelegeerd bestuurder werd er een onderhands ‘pensioencontract’ afgesloten. Dit voorzag in de toekenning vanaf de beëindiging van zijn mandaat, van een maandelijks pensioen. Na het overlijden van de man, werden de pensioenbedragen aan zijn weduwe uitgekeerd. De fiscale administratie heeft het verschil tussen het aan de weduwe toegekende brutopensioen en het maximumbedrag van de geïndexeerde renten bij toepassing van artikel 59 WIB92 als niet aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen verworpen.

Krachtens artikel 59, eerste lid, WIB92 bepaald de voorwaarden waaronder werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als beroepskosten worden aangemerkt.


Vervolg

Pensioenleeftijd en arbeidsmarktbeleid: waar blijft het recht?

België kent geen verplichte pensioenleeftijd voor werknemers. Andere landen kennen dit vaak wel. Drie recente arresten van het Europees Hof van Justitie gaan over de verplichte pensioenleeftijd (zie nrs. 1.2, 1.3 en 1.4. in deze nieuwsbrief). Samengevat laat het Hof toe dat lidstaten een verplichte pensioenleeftijd installeren met het oog op het voeren van een arbeidsmarktbeleid.

Zowel het Europees recht als het nationaal recht van tal van lidstaten loopt hierbij duidelijk achterop. Veel van de juridische teksten gaan nog uit van het klassieke institutionele arbeidsmarktprofiel. De verplichte pensioenleeftijd laat volgens deze filosofie toe dat jongeren op de arbeidsmarkt komen. Er wordt met andere woorden geredeneerd in de vorm van communicerende vaten tussen oud en jong. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw las men deze redenering ook geregeld. Dan ging het niet zozeer over jong en oud maar over vrouwen en mannen. Zouden de vrouwen de plaatsen van de mannen gaan innemen in de arbeidsmarkt? Dit bleek nonsens. De arbeidsmarkt laat zich niet vangen door al te eenvoudige premissen.Vervolg

Regularisatie van studieperiodes in het werknemers- en zelfstandigenstelsel

Mevrouw de volksvertegenwoordiger Sonja Becq stelt vast dat weinig geweten is omtrent de mogelijkheid tot gelijkstelling van de studiejaren voor de berekening van het pensioen voor werknemers/zelfstandigen.

De minister van Pensioenen antwoordt dat in 2009 er 264 aanvragen waren en ongeveer 225 effectieve betalingen (stelsel werknemers). In het werknemersstelsel kunnen studieperioden geregulariseerd worden binnen de tien jaar na het beëndigen van de studies. In de pensioenregeling van de zelfstandigen geldt deze tijdslimiet niet.


Vervolg

Het gebruik van geslacht als factor bij de beoordeling van verzekeringsrisico’s

Op 30 september 2010 heeft de advocaat-generaal zijn conclusie neergelegd in de zaak C-236/09. Deze kadert in de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Op grond van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113 mogen de lidstaten verschillen op grond van geslacht in verzekeringspremies en uitkeringen voor individuele personen toestaan in de gevallen waarin geslacht een bepalende risicofactor is en dit kan worden onderbouwd door relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens. Talrijke lidstaten hebben voor een of meerdere typen van verzekeringen gebruik gemaakt van deze uitzondering. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft evenwel gevraagd of deze bepaling van de richtlijn verenigbaar is met hogere regels van Unierecht, in het bijzonder met het als grondrecht neergelegde verbod van discriminatie op grond van geslacht. Dit verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een door de Belgische Verbruikersunie Test-aankoop en door twee particuliere personen ingesteld beroep tot ongrondwettig verklaring van de Belgische wet waarbij richtlijn 2004/113 in nationaal recht wordt omgezet.


Vervolg

“Pensioenfondsen ontkomen niet aan wetgeving voor financiële sector”

In het kader van het streven van de Europese Unie om richtlijnen te harmoniseren, wordt het steeds waarschijnlijker dat tweedepijlerpensioenfondsen zullen worden onderworpen aan Europese wetgeving bedoeld voor de financiële sector, waarschuwt de Europese pensioenkoepel, de European Federation for Retirement Provision (EFRP).

Patrick Burke, sinds november de nieuwe voorzitter van de pensioenkoepel, waarschuwde tijdens een Brits pensioenfondscongres in Edinburgh tevens dat de kracht van de pro-Solvency II lobby in Europa niet moet worden onderschat.

Burke zei dat de EFRP weliswaar te verstaan heeft gegeven dat Solvency II niet geschikt is voor pensioenfondsen, maar dat hij “geen seconde” gelooft dat het debat daarmee nu afgesloten is.

Lees verder op IPE.COM - IPN

dinsdag 15 maart 2011

Je eigen huis als pensioen is zo gek nog niet

Nederlandse beleidsmakers zouden zich snel moeten buigen over alternatieve manieren om het pensioen te financieren. Een van de opties is een deel van de overwaarde van het eigen huis op te eten om zo het inkomen van gepensioneerden te vergroten. Want er is nu nog geen sprake van een pensioencrisis, maar die zit er wel aan te komen door de vergrijzing en een slinkend aantal werkende mensen. Dit stellen de economen De Roon, Eichholtz en Koedijk naar aanleiding van een studie naar de rol van het huis als mogelijke bron van financiering van het pensioen.

Vervolg

Actualiteitscollege : Het groenboek pensioenen van de Europese Commissie en de Belgische reacties

Op dinsdag 15 maart vond het tweede actualiteitscollege van de Leergang Pensioenrecht (academiejaar 2010-2011) plaats. Het thema van dit college was: "Het groenboek pensioenen van de Europese Commissie en de Belgische reacties".

Door de vergrijzing staan de Europese pensioenstelsels onder druk. Vanaf 2012 zal de beroepsbevolking in Europa afnemen, de uitdaging is dus actueel. Om deze uitdaging aan te gaan hebben vele lidstaten hun pensioenstelsel reeds in, meerdere of mindere mate, hervormd. De huidige financiële en economische crisis heeft de situatie echter ernstiger en urgenter gemaakt. De vraag is dan ook gerezen of, en hoe, het Europees beleidskader het best kan worden ontwikkeld om de lidstaten te ondersteunen in het voorzien van pensioenen. Hoewel het ontwerp van de nationale pensioenstelsels in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijft, kan Europa een belangrijke rol spelen.

De Europese Commissie heeft een groenboek uitgebracht met als doel de standpunten van alle belanghebbenden in de EU te verzamelen over de vraag of, en hoe, het pensioenkader op EU-niveau moet worden aangepast om de lidstaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van hun overeengekomen doel: adequate en houdbare pensioenen voor EU-burgers.

Op het actualiteitscollege kwamen drie prominente sprekers ons toelichting geven over het groenboek en de Belgische reacties.

Als eerste spreker kwam de Principal Administrator van de Europese Commissie, de heer Fritz von Nordheim Nielsen, de problematiek van de pensioenen verduidelijken. Daarnaast gaf hij ook uitleg over de ingezonden reacties en het mogelijk witboek pensioenen.Na de lezing van de heer von Nordheim Nielsen werd de schijnwerper gericht op de Belgische reacties op het groenboek. Hiervoor kwam zowel een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties als van de werkgeversorganisaties aan het woord.

Mevrouw Bernadette Adnet, van het Verbond van Belgische Ondernemingen, kwam de visie en reacties van de werkgevers toelichten. Mevrouw Nathalie Diesbecq, juridisch adviseur van de studiedienst van het ACV, kwam de visie en reacties van de werknemersorganisaties toelichten.

20110315-presentaties

Update website Sigedis-databank tweede pijler

Volgende informatie is vanaf nu beschikbaar op de website http://www.db2p.be/  (in de rubriek Infotheek):

- De nieuwe versie van de aangifte-instructies DB2P (versie 01.02) evenals een overzicht van de concrete aanpassingen in versie 01.02 ten opzichte van de vorige versie. Het bijhorende XSD schema zal weldra gepubliceerd worden.

- De concrete instructies en het bijhorende XSD schema voor de procedure van het voorafgaandelijk opladen van identificatiegegevens (pre-load).

- Een vereenvoudigde procedure voor de toegang tot het User Management voor de pensioeninstellingen en sectorale inrichters zonder personeel.

Hoe het mis kan gaan met groepsverzekeringen.

Veel bedrijven en organisaties – vooral de grotere – sluiten groepsverzekeringen voor het personeel. Met deze collectieve verzekering kan het pensioen worden aangevuld. Fiscaal is dat voor een bedrijf en voor de werknemer meestal zeer voordelig. Naast pensioenopbouw, kan een groepsverzekering bijvoorbeeld ook een overlijdensrisico dekken. De premies worden meestal deels door het bedrijf en deels door de werknemer betaald, maar dat kan ook anders worden overeengekomen.

Maar soms gaat het mis. Bijvoorbeeld wanneer de centen werden toevertrouwd aan een verzekeringsmaatschappij die kopje onder gaat. Bij de Antwerpse maatschappij Apra Leven ging het vorige week goed fout. De CBFA (Commissie voor de Bank-, Financie- en Assuarantiewezen) schrapte Apra Leven toen wegens financiële onregelmatigheden en stelde twee externe bestuurders aan om de zaak te beredderen.

De externe bestuurders plaatsten ondertussen een mededeling op de website van Apra Leven (http://www.apraleven.be/ ). Ze hebben het daarbij ook over de gevolgen voor diegenen die op Apra Leven een beroep deden in het kader van de groepsverzekeringen. Op de site lees je daarover:

“De groepsverzekeringen


De Belgische werkgevers moeten hun pensioentoezegging aan hun werknemers onderbrengen in een andere verzekeringsonderneming of pensioenfonds.


Indien in de loop van de vereffening van Apra Leven N.V. zou blijken dat er een tekort aan activa is om de pensioenverplichtingen volledig te dekken, dan is de werkgever wettelijk verplicht om het tekort aan te zuiveren.”

Het ziet er dan ook naar uit dat er werkgevers zijn die zullen moeten bijpassen. Meestal vinden die dat niet leuk. Soms zitten ze krap bij kas en heel vaak beweren ze dat. Van een leien dakje loopt zoiets nooit.

Lees de volledige mededeling aan de klanten van Apra Leven.
zondag 13 maart 2011

Pensioensparen: wat bij een overlijden vóór 65 jaar?

Via pensioensparen spaart u voor uw eigen oude dag. Maar wat gebeurt er bij een vroegtijdig overlijden? Aan wie wordt dat kapitaal dan uitgekeerd? En hoeveel eist de fiscus daarvan op?

Via het systeem van pensioensparen bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op. U anticipeert daarmee op de situatie waarin u nog (lang) zal leven na uw 65ste verjaardag. Maar het kan jammer genoeg ook anders lopen.

Vervolg Netto

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Als zelfstandige kan je tijdens je loopbaan mooie inkomsten verzamelen, maar wat als je met pensioen gaat of gedurende je carrière ziek of invalide wordt? Zal je rondkomen met je wettige zelfstandigenpensioen? Voor wie daaraan twijfelt is er het VAPZ of het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Wie langer wil leven, moet harder werken!

Wie lang wil leven, moet een leven lang hard werken en pas laat met pensioen gaan. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek dat maar liefst negentig jaar heeft geduurd.

Bij de negentig jaar durende studie werden 1528 Amerikanen betrokken. Psycholoog Lewis Terman, verbonden aan de universiteit van Stanford, volgde deze groep op vanaf 1921. Terman zelf overleed in 1956, maar zijn project werd overgenomen door andere onderzoekers.

Vervolg

De beste spaar- en beleggingsmogelijkheden

OnafhankelijkAdvies.be heeft een onderzoek gedaan naar de rente op de diverse spaarvormen en het blijkt dat er een groot verschil is tussen de aangeboden rentes van de banken en verzekeringsmaatschappijen. Eén maatschappij steekt er met kop en schouders boven uit en presteerde 4,80%(*).

Wenst u een vrijblijvende vergelijking van de beste spaar- en beleggingsmogelijkheden, klik dan nu hier.

Het afsluiten van zo een rekening is moeilijk met veel rompslomp? Welnee, vele honderdduizenden zeer tevreden bezoekers van onze website gingen u reeds voor en profiteren nu van hogere rentes en veel betere voorwaarden.

(*)Invest for Life Classic van Allianz Belgium met historsch rendement vanaf 2002-2010 en toegepast op de nettospaarreserve en gekapitaliseerd aan een samengestelde intrest die dagelijks wordt toegekend. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Winstdeling 2010 onder voorbehoud goedkeuring CBFA. Verzekeringsmaatschappij Allianz Belgium NV is gevestigd in de Lakensestraat 35 te 1000 Brussel en is erkend dor de CBFA onder nummer 0097. Infofiche is eenvoudig te bekijken via de website van www.allianz.be

woensdag 9 maart 2011

Instroom brugpensioen neemt weer toe

Ondanks de verstrenging met het Generatiepact blijft het brugpensioen aantrekkelijk. Zo is de instroom naar het stelsel de voorbije jaren zelfs gestegen.

Twee cijfers vallen op als we het aantal Belgische bruggepensioneerden bekijken. Momenteel zijn 119.856 Belgen met brugpensioen. Evenveel als een jaar geleden (120.000), maar een stuk meer dan de 106.500 van 2002.


Het Generatiepact van 2005 maakte het brugpensioen minder aantrekkelijk, maar in de praktijk is daar niet veel van terechtgekomen. De vakbonden haasten zich om het hoge aantal bruggepensioneerden te relativeren. Ze verwijzen naar recente cijfers van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid die aantoont dat de leeftijd van de bruggepensioneerden verschuift.

Vervolg in Trends

Terug 2 belgen benoemd in het adviesorgaan van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

In het adviesorgaan van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen zijn terug 2 Belgen benoemd. Het totaalplaatje van Belgen in de 2 adviesorganen zijn :

In het Adviesorgaan Verzekeringen en herverzekering zetelen o.a.:

1. De heer Jérôme LECOQ (Belgische nationaliteit - vertegenwoordigt Luxemburgse belangen)

2. Mevrouw Chris VERHAEGEN, Secretaris Generaal EFRP (European Federation for Retirement Provision)


In het Adviesorgaan Bedrijfspensioenen zetelen o.a.:

1. Mevrouw Patricia PLAS (Belgische nationaliteit - vertegenwoordigt Nederlandse verzekeringsgroep)

2. Mevrouw Martine VAN PEER (Belgische nationaliteit - vertegenwoordigt Luxemburgse belangen)

3. Mevrouw Chris VERHAEGEN, Secretaris Generaal EFRP (European Federation for Retirement Provision)

4. De heer Yves STEVENS, Hoogleraar KUL en Voorzitter Belgische Commissie aanvullende pensioenen.

EIOPA - Press - Stakeholder list - 2011-03-08

Spaans avontuur Apra mislukt

Zowat 5.000 Belgische en Spaanse klanten van Apra Leven zijn getroffen door de beslissing van de toezichthouder CBFA om de Antwerpse verzekeringsmaatschappij op te doeken. De CBFA kwam in actie omdat de problemen van de levensverzekeraar Apra, die grotendeels te maken lijken te hebben met de Spaanse hoofdaandeelhouder, onoverkomelijk bleken.

Apra Leven, dat bijna een kwarteeuw actief is, is de gewezen levensverzekeringsdochter van de vroegere groep Apra. In 2005 verwierf de Spaanse zakenman Juan Manuel Vila Llauger de controle over de firma. De 50-jarige Barcelonees, die officieel in Andorra verblijft, zette een Luxemburgse tussenvennootschap in om zo’n 96 procent van Apra Leven in handen te krijgen. De resterende aandelen zitten bij de verzekeraar Mensura.

Apra heeft in België 3.700 klanten. Zo’n 1.000 van hen hebben een groepsverzekering. Hun werkgever zal moeten opdraaien voor de tekorten. De overige 2.700 hebben tak 21-spaarverzekeringen. Bij gebrek aan een overnemer zullen zij worden vergoed met het geld dat overblijft bij Apra. Maar omdat dat niet volstaat, komt het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen in actie. Zo goed als alle klanten zullen worden vergoed.

Vervolg in De Tijd.

dinsdag 8 maart 2011

Assuralia : “Valse noot” Apra Leven: de perikelen van een atypische verzekeraar zijn niet representatief voor de branche

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, begrijpt de intrekking van de toelating van Apra Leven, een levensverzekeringsmaatschappij met een omzet van 0,1% van de markt. Het beleggingsbeleid van die onderneming, dat atypisch en niet representatief is voor de sector, verantwoordt de beslissing van de toezichthoudende autoriteit, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

De verzekeringssector zoekt, in samenwerking met de CBFA, het Bijzonder Beschermingsfonds voor individuele levensverzekeringen en de vereffenaars van Apra Leven, naar een uitweg voor verzekerden van deze onderneming.CBFA trekt vergunning Antwerpse verzekeraar Apra in: werkgever moet tekorten in de groepsverzekering financieren

De financiële waakhond haalt de Antwerpse levensverzekeraar Apra Leven uit de markt wegens financiële onregelmatigheden. Een vereffening dreigt.

De problemen bij de Antwerpse verzekeraar Apra Leven, die in België zowel individuele levensverzekeringen als groepsverzekeringen beheert, zijn geen verrassing. Wegens financiële onregelmatigheden stond de Antwerpse verzekeraar, die ook een bijkantoor en belangrijke verzekeringsportefeuille heeft in Spanje, al sinds september 2009 onder verscherpt toezicht.

Het probleem? Er werden in het buitenland systematisch activa doorgeschoven naar vennootschappen en belanghebbenden van de aandeelhouders, waardoor de dekkingswaarden onvoldoende waren. Wat betekent dat de verzekeraar op papier onvoldoende kapitaal had om al zijn cliënten uit te betalen.

Vervolg De Standaard

CBFA haalt verzekeraar Apra Leven uit de markt

Financieeltoezichthouder CBFA heeft de Antwerpse verzekeraar Apra Leven uit de markt gehaald. Dat gebeurde na het vaststellen van tekortkomingen en 'belangrijke onregelmatigheden' en omdat er geen perspectief is op de verbetering van de financiële toestand van het bedrijf, aldus de CBFA. Het Antwerpse parket heeft zelfs een onderzoek geopend na een melding door de CBFA. Door de schrapping van de activiteiten worden de lopende verzekeringsovereenkomsten geschorst, maar er zijn toch oplossingen voor de klanten. Zo wordt, voor de eerste keer, het Bijzonder Beschermingsfonds ingeschakeld.

Op de website van Apra Leven zelf kan u hieromtrent niets terugvinden, behalve de zin 'maatschappij in vereffening' onder het logo.

Meer informatie op De Tijd

Meer informatie op website CBFA

Alternatieve beleggingen : online vergelijken

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijk dienstverlener dat aktief en vertrouwd is met al de aspecten binnen de financiele sector. Via een uniek systeem kunt u via het menu PRODUCTEN gratis online vergelijkingen aanvragen van de aanbieders van Reisverzekeringen, Pensioenspaarverzekering en VAPZ, Beleggingen, topfondsen in TAK 23 Beleggingsverzekering buiten traditioneel kanaal, Hospitalisatieverzekeringen,zowel ziekenfonds als private verzekeraar, Spaarvormen,via TAK21 Spaarverzekering, Ziekenfondsen, zoals de CM, Socialistische Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds, Liberalen en alle Onafhankelijke Ziekenfondsen etc.

Alternatieve beleggingen

Europa wil hogere effectieve pensioenleeftijd

De Europese ministers van Werk en Sociale Zaken, die maandag vergaderden in Brussel, bevelen aan de effectieve pensioenleeftijd op te trekken. Joëlle Milquet herhaalde tijdens het overleg haar verzet tegen het in vraag stellen van de loonindexeringssystemen en van de stelsels van nationaal sociaal overleg, zoals België die kent.

In hun conclusies vragen de ministers de effectieve pensioenleeftijd te verhogen, de vervroegde uittreding tegen te gaan en de pensioenrechten aan te passen aan de evolutie van de levensverwachting. Ze willen ook dat 'de verworven pensioenrechten nauwer gelinkt worden aan de betaalde bijdragen'.

zondag 6 maart 2011

Pensioenkrediet

Maggie De Block (open vld) legt een wetsvoorstel neer dat een wettelijk kader wilt creëren voor de invoering van het omgekeerd woonkrediet in België onder de benaming “pensioenkrediet”. In tegenstelling tot onze buurlanden is er in ons land geen wettelijke basis voor dergelijke kredietvorm. Met dit voorstel moet dit veranderen.
Deze kredietvorm geeft eigenaars van een huis de mogelijkheid om kapitaal op te nemen of om maandelijks een betaling te ontvangen met hun woning als waarborg, en dat zonder dat zij hun woning dienen te verlaten.

Aldus laat het pensioenkrediet toe om de toenemende kosten van het ouder worden te dragen, wat zowel de particuliere woningeigenaars als de banken en kredietverstrekkers ten goede komt.
53K1229001-Pensioenkrediet

Een bijkomend pensioen voor concractuele ambtenaren in Brussel ?

Contractuele gemeentelijke ambtenaren verrichten immers vaak hetzelfde werk als hun statutaire collega’s. Echter, aan het einde van hun loopbaan ontvangen zijn tot maar liefs 40% minder pensioen. Dergelijke discriminatie tussen collega’s werkt niet motiverend. De opeenvolgende Federale Ministers van Pensioenen hebben meermaals aangekondigd actie te ondernemen, maar dit bleef zonder resultaat. Vlaanderen heeft ondertussen het heft zelf in handen genomen en in een sectoraal akkoord bepaald dat zij voor hun contractuele ambtenaren zou voorzien in een tweede pensioen pijler.

Charles Picqué reageerde op de vraag van Brigitte De Pauw evenwel dat hij geen voorstander is van het invoeren van een dergelijk systeem in Brussel. Hij verwees daarbij naar het ontbreken van een volwaardige federale regering en wil liever wachten op een initiatief vanwege dat niveau. Brussel en Wallonië zaten hiermee op dezelfde lijn.

Maar wat blijkt nu uit de berichtgeving vandaag: Waalse en Brusselse gemeenten kunnen nu eveneens aansluiten bij de pensioenregeling voor contractuele ambtenaren zoals uitgewerkt door de Vlaamse gemeenten. Er zijn zelfs al Waalse gemeenten die dit systeem hebben ingevoerd.

“Ik ben blij te horen dat ook Wallonië zorgt voor een bijkomend pensioen voor de contractuele ambtenaren. Ik hoop dat de Minister President nu ook de meerwaarde van dit systeem gaat inzien en zijn mening hierover zal herzien. Ik zal het in elk geval niet nalaten hem hierover te blijven aanspreken. Dit is een discriminatie die niet langer mag blijven duren!”, aldus Brigitte De Pauw (Brussels Volksvertegenwoordiger voor CDenV en Schepen Jette).

Aantal overheidspensioenen steeg met 15 procent

In de periode 2005-2009 is het aantal rustpensioenen van de overheidspersoneel die tot de bevoegdheid van de Pensioendienst voor de overheidssector behoren gestegen van 298.179 tot 343.701 (+15,2 procent). Het aantal overlevingspensioenen steeg van 86.494 tot 90.258 (+4,35 procent). Dat blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Michel Daerden (PS).


Vervolg

Opinie : Belast Babyboomers?

Ons korte termijn denken en handelen groeit gewillig met als gevolg een wereld vol conflicten, een wereld vol hebzucht, een wereld vol milieuproblemen en dus een’ mensenwereld met sterfdatum. Dat laatste zeker als we niet reageren met oplossingen voor de oorzaken van problemen. Niet met oplossingen voor problemen.Gelukkig is er door de crisis, door de ellende van de laatste 5 jaar een groeiend bewustzijn voor meer lange termijn en evenwicht alhoewel het gedrag van de huidige leiders daarover nog steeds bedenkelijk is ondanks de problemen die er zijn. Goeie hoopgevende uitingen van mensen die zoeken naar een nieuw evenwicht en misschien wel lange termijn willen denken zijn het verzet via protest op allerlei mogelijke manieren. De beste manier om verandering te stimuleren is protest, is opstaan voor je toekomst. De geschiedenis leert ons één ding; als iemand opstaat en iets doet dan verandert er iets! Opstaan en je laten horen is dus nu nodig! Telkenmale ik spreek voor jongeren stimuleer ik hen dan ook om hun toekomst te claimen, op te eisen. Eis je modern onderwijs, eis je goede opvoeding, eis je kans op een pensioen, eis je kans op een gezonde aarde, eis de kans op ondernemerschap, eis je kans op ontwikkeling, eis het op of beter...pak het!

Sparen bij een verzekeraar

Bij de meeste tak 21-rekeningen zijn de winstbonussen over 2010 inmiddels bekend. And the winner is… Ergo Insurance Growth 0%, met een rendement van 4,40 procent.
De bekendste tak 21-verzekeringen zijn wellicht nog altijd de Crest-rekeningen van Axa, of misschien zelfs de afgesloten First-rekening van Ethias. Maar enkelingen zijn dat allang niet meer.

Vervolg

vrijdag 4 maart 2011

Michel Daerden promoot Vlaams aanvullend pensioen - Ook Waalse en Brusselse gemeenten kunnen hun contractuelen nu extra pensioen geven

‘If you can’t beat them, join them.’ Ook de ontslagnemende federale minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) huldigt dat motto. Dat blijkt uit een persconferentie die hij gisteren gaf met als thema ‘de voorstelling van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van de overheid’.

Vervolg

Al 460 Vlaamse lokale overheden zorgen voor aanvullend pensioen voor hun contractuelen

Al meer dan 450 Vlaamse lokale overheden hebben voor hun contractuele ambtenaren een groepsverzekering afgesloten die hen een aanvullend pensioen biedt. Op die manier wordt de kloof met het pensioen dat hun collega's statutaire ambtenaren krijgen wat kleiner. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO) hoopt samen met minister van Pensioenen Michel Daerden dat nu ook de Brusselse en Waalse lokale overheden zich zullen inschrijven op de groepsverzekering van Dexia Verzekeringen en Ethias.
Waalse gemeenten sluiten aan bij Vlaamse pensioenregeling

Waalse en Brusselse gemeenten mogen aansluiten bij de aanvullende pensioenregeling van de Vlaamse gemeenten.

Jarenlang beweerde de federale overheid dat de gemeenten maar aanvullende pensioenen mochten opbouwen voor hun niet vastbenoemde personeelsleden (die véél minder pensioen krijgen dan hun vastbenoemde collega's) als er eerst een federale wet zou zijn. En die kwam er maar niet.

De Vlaamse gemeenten en hun vakbonden en de Vlaamse regering besloten in 2008 dit te negeren en zo'n aanvullend pensioenstelsel uit te bouwen vanaf 2010, wet of geen wet. De privé-verzekeraars gooiden zich op die markt maar moesten het onderspit delven. Tachtig procent van de Vlaamse gemeenten en OCMW's sloten zich aan bij het aanvullend pensioenplan van de RSZPPO, de sociale zekerheidskas van de gemeenten, beheerd door Ethias en Dexia.Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting